Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải VBT Toán lớp 3 trang 57, 58 Chân trời sáng tạo tập 2 - So sánh các số có năm chữ số

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 1, 2 trang 57, bài 1, 2, 3 trang 58 Vở bài tập Toán lớp 3 tập 2 Chân trời sáng tạo - Bài So sánh các số có năm chữ số. Viết vào chỗ chấm, điền dấu so sánh vào ô trống. Cho bốn số 75 638; 73 856; 76 385; 78 635. a) Sắp xếp các số trên theo thứ tự từ lớn đến bé.

Viết vào chỗ chấm, điền dấu so sánh vào ô trống

Trả lời:

I. THỰC HÀNH

Bài 1 trang 57 VBT Toán lớp 3 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

>, <, =

a) 3 792  …  10 000                                       b) 96 321 …  95 132

   215  …  1 000                                              59 901  … 59 703

c) 74 280   …  74 288                                    d) 68 015  …  70 000

    20 306  …  20 000 + 300 + 6                         40 070  …  40 000 + 100

Trả lời:

a) 3 792  <  10 000                                       b) 96 321  >  95 132

        215  <  1 000                                            59 901  >  59 703

c) 74 280  <  74 288                                     d) 68 015  <  70 000 

    20 306  =  20 000 + 300 + 6                        40 070  <  40 000 + 100

* Giải thích:

- Nếu các số có ít chữ số hơn thì bé hơn

- Nếu hai số có cùng số chữ số, thì so sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng, kể từ trái sang phải

* Ở câu a, số 3 792 có 4 chữ số, số 10 000 có 5 chữ số, do số 3 792 có ít số chữ số hơn số 10 000 nên 3 792 < 10 000

Tương tự, số 215 có 3 chữ số, số 1 000 có 4 chữ số, do số 215 có ít số chữ số hơn số  1000 nên 215 < 1 000 

* Ở câu b, số 96 321 và số 95 132 đều có cùng chữ số hàng chục nghìn là 9. Số 96 321 có chữ số hàng nghìn là 6; Số 95 132 có chữ số hàng nghìn là 5. Do 6 > 5 nên 96 321 > 95 132

Tương tự, số 59 901 và số 59 703 đều có cùng chữ số hàng chục nghìn là 5 và chữ số hàng nghìn là 9. Số 59 901 có chữ số hàng trăm là 9, số 59 703 có chữ số hàng trăm là 7. Do 9 > 7 nên 59 901 > 59 703

* Ở câu c, số 74 280 và số 74 288 đều có cùng chữ số hàng chục nghìn là 7, chữ số hàng nghìn là 4, chữ số hàng trăm là 2 và chữ số hàng chục là 8. Số 74 280 có chữ số hàng đơn vị là 0, số 74 288 có chữ số hàng đơn vị là 8. Do 0 < 8 nên 74280 < 74288

Tương tự: Ta có tổng 20 000 + 300 + 6 = 20 306

Do đó 20 306 = 20 306 hay 20 000 + 300 + 6 = 20 306

* Ở câu d, số 68 015 có chữ số hàng chục nghìn là 6, số 70 000 có chữ số hàng chục nghìn là 7. Do 6 < 7 nên 68 015 < 70 000

Tương tự: Ta có tổng 40 000 + 100 = 40 100

Số 40 070 và số 40 100 đều có chữ số hàng chục nghìn là 4, chữ số hàng nghìn là 0

Số 40 070 có chữ số hàng trăm là 0, số 40 100 có chữ số hàng trăm là 1. Do 0 < 1 nên 40070 < 40100

Bài 2 trang 57 VBT Toán lớp 3 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Cho bốn số 75 638; 73 856; 76 385; 78 635.

a) Sắp xếp các số trên theo thứ tự từ lớn đến bé.

……………………………………………………………………………………………..

b) Viết các số đã cho vào chỗ chấm

Trả lời:

a) Các số 75 638; 73 856; 76 385; 78 635 đều có chữ số hàng chục nghìn là 7

Số 75 638 có chữ số hàng nghìn là 5

Số 73 856 có chữ số hàng nghìn là 3

Số 76 385 có chữ số hàng nghìn là 6

Số 78 635 có chữ số hàng nghìn là 8

Do 3 < 5 < 6 < 8 nên ta có: 73 856 < 75 638 < 76 385 < 78 635 

Sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé: 78 635; 76 385; 75 638; 73 856

b) Vì 73 000 < 73 856 < 74 000 nên số 73 856 được đặt ở vị trí giữa số 73 000 và 74000.

Vì 75 000 < 75 638 < 76 000 nên số 75 638 được đặt ở vị trí giữa số 75 000 và 76 000.

Vì 76 000 < 76 385 < 77 000 nên số 76 385 được đặt ở vị trí giữa số 76 000 và 77 000.

Do 78 000 < 78 635 < 79 000 nên số 78 635 được đặt ở vị trí giữa số 78 000 và 79 000.

Vị trí các số cần điền như sau:

II. Luyện tập

Bài 1 trang 58 VBT Toán lớp 3 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Điền chữ số thích hợp vào chỗ chấm

a) 78 659 < 7…825

b) 27 184 > 27…93

Trả lời:

a) 78 659 < 79 825

b) 27 184 > 27 093

* Giải thích

a) Số 78 659 và số 7… 825 đều có chữ số hàng chục nghìn là 7

Số 78 659 có chữ số hàng nghìn là 8

Để số 78 659 < 7… 825 thì chữ số hàng nghìn của số 78 659 phải nhỏ hơn chữ số hàng nghìn của số 7… 825

Ta thấy: 8 < 9

Do đó: 78 659 < 79 825

Vậy số thích hợp điền vào chỗ chấm là số 9

b) Số 27 184 và số 27…93 đều có chữ số hàng chục nghìn là 2 và chữ số hàng nghìn là 7

Số 27 184 có chữ số hàng trăm là 1

Để số 27 184 > 27…93 thì chữ số hàng trăm của số 27 184 phải lớn hơn chữ số hàng trăm của số 27…93

Ta thấy 1 > 0

Do đó 27 184 > 27 093

Vậy số thích hợp điền vào chỗ chấm là số 0

Bài 2 trang 58 VBT Toán lớp 3 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Trả lời:

Bài 3 trang 58 VBT Toán lớp 3 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Làm tròn số đến hàng chục nghìn.

Ví dụ:

a) Làm tròn số 94 162 đến hàng chục nghìn thì được số ……….

b) Làm tròn số 69 801 đến hàng chục nghìn thì được số ……….

c) Làm tròn số 26 034 đến hàng chục nghìn thì được số ……….

Trả lời:

- Nếu chữ số hàng nghìn là 1, 2, 3, 4 thì giữ nguyên chữ số hàng chục nghìn.

- Nếu chữ số hàng nghìn là 5, 6, 7, 8, 9 thì thêm 1 vào chữ số hàng chục nghìn.

Sau khi làm tròn số đến hàng chục nghìn thì hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị đều là số 0.

a) Số 94 162 có chữ số hàng nghìn là 4. Do đó khi làm tròn đến hàng chục nghìn, ta giữ nguyên chữ số hàng chục nghìn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị đều là số 0, ta được số 90 000

b) Số 69 801 có chữ số hàng nghìn là 9. Do đó khi làm tròn đến hàng chục nghìn, ta thêm 1 vào chữ số hàng chục nghìn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị đều là số 0, ta được số 70 000

c) Số 26 034 có chữ số hàng nghìn là 6. Do đó khi làm tròn đến hàng chục nghìn, ta thêm 1 vào chữ số hàng chục nghìn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị đều là số 0, ta được số 30 000

Em điền:

a) Làm tròn số 94 162 đến hàng chục nghìn thì được số 94 000.

b) Làm tròn số 69 801 đến hàng chục nghìn thì được số 70 000.

c) Làm tròn số 26 034 đến hàng chục nghìn thì được số 30 000

Bài 4 trang 58 VBT Toán lớp 3 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Số?

a) 78 309 = 70 000 + 8 000 + ……… + 9               

b) 18 300 = 10 000 + ……… + 300

c) 90 000 + 8 000 + ……… = 98 020                     

d) 40 000 + ……… + 60 = 45 060

Trả lời:

a) 78 309 = 70 000 + 8 000 + 300 + 9 

b) 18 300 = 10 000 + 8 000 + 300

c) 90 000 + 8 000 + 20 = 98 020     

d) 40 000 + 5 000 + 60 = 45 060

* Giải thích

a) Số 78 309 gồm 7 chục nghìn, 8 nghìn, 3 trăm, 9 đơn vị

Do đó: 78 309 = 70 000 + 8 000 + 300 + 9 

Vậy ta cần điền số 300             

b) Số 18 300 gồm 1 chục nghìn, 8 nghìn, 3 trăm

Do đó: 18 300 = 10 000 + 8 000 + 300

Vậy ta cần điền số 8 000

c) Số 98 020 gồm 9 chục nghìn, 8 nghìn, 2 chục

Do đó: 90 000 + 8 000 + 20 = 98 020     

Vậy ta cần điền số 20                 

d) Số 45 060 gồm 4 chục nghìn, 5 nghìn, 6 chục

Do đó: 40 000 + 5 000 + 60 = 45 060

Vậy ta cần điền số 5 000

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan