Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Language Focus - Unit 10 trang 73 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 11

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Hướng dẫn giải phần Language Focus - Unit 10 trang 73 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 11

B. LANGUAGE FOCUS

Exercise 1. Practise reading the words which contain the sounds /sl/, /sm/, /sn/ and /sw/ and then write them in the right columns below.

[ Thực hành đọc những từ có chưa âm /sl/, /sm/, /sn/ và /sw/ và viết vào đúng cột. 

snow                                     small

Smith                                    slim

sleep                                     swim

smile                                     switch

snore                                    sneeze

/si/

/sm/

/sn/

/sw/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercise 2. Choose the best option A, B, C or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following sentences.

[ Chọn đáp án đúng nhất để chỉ ra đáp án cần chỉnh sửa ở mỗi câu sau ]

1. Krishna telephoned (A) to ask me what things (B) should he bring(C) for(D) the campfire.

2. Since Ramli is bomed(A) , he has lived(B) in Kampung Bahru in the house in which (C)his own father grew up(D).

3. Before you sign(A) the agreement there are(B) few things (C)which I want you to(D) understand first.

4. When the explorers reached(A) the(B) source of the river they have seen (C)the beautiful ruins(D) of the ancient temple.            

5. The owner of the house, whom(A) we met yesterday, has agreed(B) to selling(C) it at reduced price.(D)

6. I know(A) a boy who is extremely(B) good in(C) imitating the voices(D) of other people.

7. I like(A) to express my gratitude(B) to all those people who have helped(C)  me when I was in difficulty(D).

8. Many(A) developing countries are facing(B) economy problems(C) because the demand for their exports is (D)falling.

9. “The shop cross the road(A) is where(B) I bought the antique(C) from,” said(D) Mr Tan.

10. Every time a forest is cut down(A), many of the insects(B) which lived(C) on the trees are also killed(D).

Hướng dẫn giải 

1. C      2.A      3. C      4. C        5.C 

6. C      7.A      8.C       9. A        10. C        

Exercise 3. Complete the sentences with who, whom, that, which,or whose, if necessary.

[ Hoàn thành những câu sau với các từ who, whom, that, which,hoặc whose, nếu cần thiết. ]

1. More and more people are rejecting food________________ do not come from local producers.

2. Working on the Internet from home is a possibility_________________ many people are exploring.

3. Many people___________ moved from the country are now returning to the city.

4. The young are returning to traditional beliefs______________ their parents rejected.

5. Parents___________ children are in colleges are working longer hours to pay for their tuition.

6. Natural remedies are something_______________ more people are experimenting with these days.

Hướng dẫn giải 

  1. that / which
  2. who
  3. whose
  4. that / which /  ∅ 
  5. that / which /  ∅ 
  6. that / which /  ∅ 

Exercise 4. Fill each gap with one suitable word.

[ Điền vào chỗ trống 1 từ thích hợp. ]

Anyone who thinks that bats are dangerous pests is wrong in most cases. In fact, most species of bats are helpful to (1)___beings. Sixty to seventy (2 )_________ of bat species eat insects. These bats will eat anything (3)   _________ they find as they fly through the air at night. Some people even (4   )_________ to attract bats to their property to help control mosquitoes. Other bats are necessary to the pollination of specific (5)_____________of plants. Unfortunately, bats are frightening to (6)_______________ who believes in the old stories of vampire bats. In reality, only three species of bats feed on blood, usually only from small (7) ____________ . It is true, however, that vampire bats can spread diseases such as rabies to other species. Even (8)____________many people will continue to dislike and fear bats, it is important to remember that they are important part of the (9)________________ , especially in rainforests. Anything that endangers bats in these areas will also affect the regions’ fragile ecosystems. Anyone who is (10)______________ in learning more about bats can visit his or her local library.

Dịch bài đọc 

Bất cứ ai nghĩ rằng dơi là loài gây hại nguy hiểm là sai trong hầu hết các trường hợp. Trên thực tế, hầu hết các loài dơi đều hữu ích cho con người. Sáu mươi đến bảy mươi phần trăm loài dơi ăn côn trùng. Những con dơi sẽ ăn bất cứ thứ gì mà chúng tìm thấy khi chúng bay qua không khí vào ban đêm. Một số người thậm chí còn cố gắng thu hút dơi vào nhàcủa họ để bắt muỗi. Những con dơi khác là cần thiết để thụ phấn các loài thực vật cụ thể. Thật không may, dơi rất đáng sợ cho bất cứ ai tin vào những câu chuyện cũ của dơi ma cà rồng. Trên thực tế, chỉ có ba loài dơi ăn máu, thường chỉ là từ đối với các động vật nhỏ. Tuy nhiên, đúng là những con dơi ma cà rồng có thể lây lan các bệnh như bệnh dại cho các loài khác. Mặc dù nhiều người vẫn tiếp tục không thích và sợ những con dơi, điều quan trọng là phải nhớ rằng chúng là một bộ phận quan trọng của sinh thái, đặc biệt là ở rừng nhiệt đới. Bất cứ điều gì gây nguy hiểm cho loài dơi ở những khu vực này cũng sẽ ảnh hưởng đến hệ sinh thái mong manh của khu vực. Bất cứ ai quan tâm đến việc học thêm về loài dơi đều có thể thăm thư viện địa phương của mình.

Hướng dẫn giải 

1. human              2. per cent              3. that          4. try               5. species

6. anyone             7. animals               8. though      9. ecology        10. interested     

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan