Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Language focus - Unit 12 trang 79 sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 10

Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

Hướng dẫn giải sách bài tập Tiếng Anh 10 Unit 12 - Language focus

LANGUAGE FOCUS

Exercise 1. Choose the word with the italicised letter(s) pronounced differently from those of the others.

Chọn từ có phần in nghiêng phát âm khác với các từ còn lại

1. A. peas            B. bus            C. this            D. mass 

2. A. likes            B. loves          C. gets           D. types

3. A. design         B. classical      C. music         D. museum

4. A. summer       B. suitable      C. sugar         D. Sunday

 

Đáp án:

1. A       2. B       3. B       4. C

 

Exercise 2. Choose the letter A, B, C or D to indicate the sentence that best combines each pair of sentences to express purpose.

Chọn câu kết hợp đúng nhất các cặp câu sau để thể hiện mục đích

1. He enrolled in the English course. He wanted to learn the language.

A. He enrolled in the English course to learn the language.

B. He enrolled in the English course by learning the language.

C. He enrolled in the English course, moreover, he learned the language.

D. He wanted to learn the language to enroll in the English course.

2. She took the bus. She didn't want to be late.

A. She took the bus and she didn't want to be late.

B. She didn't want to be late to take the bus.

C. She took the bus to be late.

D. She took the bus not to be late.

3. She went to the store. She needed to buy some food.

A. She needed to buy some food as soon as she went to the store.

B. She went to the store to buy some food.

C. She went to the store to need to buy some food.

D. She needed to buy some food to go to the store.

4. We disconnected our phone. We didn't want to get any phone calls.

A. We didn't want to get any phone calls because we disconnected our phone.

B. We disconnected our phone to not get any phone calls.

C. We disconnected our phone so as to get any phone calls.

D. We disconnected ourphone not to get any phone calls.

5. He didn't tell me he was sick. He didn't want to worry me.

A. He didn't tell me he was sick not to worry me.

B. He didn't tell me he was sick so as to worry me.                                           /

C. Because he didn't tell me he was sick, he wanted to worry me.

D. He didn't want to worry me not to tell me he was sick.

6. He turned on the radio. He wanted to listen to the news.

A. He turned on the radio by listening to the news.

B. He turned on the radio if he listened to the news.

C. He turned on the radio to listen to the news.

D. He turned on the radio to listening to the news.

7. She bought a computer. She wanted to store information.

A. In case she bought a computer, she stored information.

B. She bought a computer to store information.

C. Unless she bought a computer, she wanted to store information.

D. For not storing information, she bought a computer.

 

Đáp án:

1. A     2. D     3. B     4. D     5. A     6. C     7. B

 

Exercise 3. Choose the letter A, B, C or D to indicate the correct question to the underlined phrase in each of the sentences.

Chọn câu trả lời đúng chỉ ra câu hỏi đúng cho các cụm từ gạch chân trong mỗi câu sau

1. Most of us listen to music for pleasure.

A. How do most of us listen to music?

B. Why most of us listen to music?

C. What do most of us listen to music?

D. Why do most of us listen to music?

2. However, for the record companies, music is a product.

A. For whom is music a product?                       

B. Which is a music product?

C. Who is a product of music?                         

D. Why is music a product?

3. Music engineers have developed a new computer programme that will change the future of music.

A. What has developed a new computer programme that will change the future of music?

B. How has a new computer programme that will change the future of music developed?

C. Who has developed a new computer programme that will change the future of music? .

D. Who have developed a new computer programme that will change the future of music?   *

4. A computer can analyse a singer’s voice.

A. What can a computer analyse?                     

B. Who can a computer analyse?

C. Which can a computer analyse?

D. For whom can a computer analyse?

5. If you give the computer the lyrics and music of a song, the computer can '’sing” it in that voice.

A. How can the computer sing if you give it the lyrics and music of a song?

B. How the computer can sing if you give it the lyrics and music of a song?

C. What can the computer sing if you give it the lyrics and music of a song?

D. In which can the computer sing if you give it the lyrics and music of a song?

6. In the 1960s, it took pop and rock groups one or two days to record their songs.

A. When did it take pop and rock groups to record their songs in the 1960s?

B. How long did it take pop and rock groups to record their songs in the 1960s?

C. How much did it take pop and rock groups to record their songs in the 1960s?

D. In which did it take pop and rock groups to record their songs in the 1960s?

7. Nowadays, it can take months and months.

A. When can it take nowadays?                        

B. How can it take nowadays?

C. Which can it take nowadays?                       

D. How long can it take nowadays?

8. Rock began in the U.S.A. in the early 1950s.

A. For whom did rock begin in the early 1950s?

B. Why did rock begin in the early 1950s?

C. Where did rock begin in the early 1950s?

D. In where did rock begin in the early 1950s?

9. Many people like ABBA’s songs because they had catchy tunes and simple pop lyrics.

A. Why do many people like ABBA’s songs?

B. Why many people like ABBA’s songs?

C. How do many people like ABBA’s songs?

D. For which do many people like ABBA’s songs?

10. Dancing Queen is probably one of their most successful albums.

A. Who is probably one of their most successful albums?

B. What is probably one of their most successful albums?

C. For whom is probably one of their most successful albums?

D. Where is probably one of their most successful albums?

 

Đáp án:

1. D     2. A     3. C     4. A     5. A     6. B     7. D     8. C     9. A     10. B

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 cùng thầy cô giáo giỏi tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan