Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Reading - Unit 8 trang 57 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 11

Bình chọn:
3 trên 8 phiếu

Hướng dẫn giải Reading - Unit 8 trang 57 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 11

A. READING

Part 1. Read the passage and choose the best option A, B, C or D to answer or complete each of the following questions.

Đọc đoạn văn và chọn đáp án thích hợp nhất để trả lời hoặc hoàn thành câu hỏi. 

From earliest times people have celebrated the end of winter and the new life that spring brings. One of the most important Christian festivals is Easter, when Christians remember the death and resurrection of Jesus Christ.

Easter, however, is not the only spring festival. In Sweden, people celebrate the end of winter by making huge bonfires. Fire also plays an important part in Hindu Festival of Holi. In some villages children are carried round bonfires by their mothers to protect them from danger in the coming year. Buddhists in Thailand soak each other in water when celebrating their New Year, which falls in the middle of April. In Antigua in Guatemala they carpet the streets with flowers. Chinese spring parades are equally colourful, but instead of flowers they have large dragon puppets which dance in the street. Eggs are traditionally linked with festivals celebrating the end of winter. As long as 3,000 years ago people in ancient China and Greece ate coloured hard-boiled eggs; 160 years ago chocolate eggs became popular in many countries. In Britain, hot crossed buns, a kind of sweet bread, are traditionally eaten on Good Friday, the day Christ died on the cross. However, crossed buns have been eaten for thousands of years. People thought that marking cakes with a cross kept away evil spirits.

1. Which of the following can be the best title of the passage?

A. Religious Festivals                                        B. Spring Festivals

C. Festivals Around the World                     D. Festivals to Celebrate New Life

2. From earliest times people have believed that______________

A. winter brings a new life

B. spring brings a new life

C. the celebration of the end of winter will bring in a new life

D. the celebration of spring will bring in a new life

3. Why do mothers carry their children round bonfires?

A. to let them play with the fire

B. to bring the coming year to them

C. to protect them from danger

D. to show them that fire plays an important part in their lives

4. In which of the following countries are the streets covered with flowers in the spring festival?

A. China                 B. Guatemala                  C. Thailand                             D. Greece

5. The passage mentions all of the following as festival activities, EXCEPT

A. making round bonfires                                   B. soaking each other in water

C. boiling eggs                                                  D. eating crossed buns

Hướng dẫn giải 

1.B          2.B        3.C       4.B      5.C 

Dịch bài đọc 

Từ những ngày đầu tiên mọi người đã tổ chức lễ kỷ niệm cuối mùa đông và cuộc sống mới mà mùa xuân mang lại. Một trong những lễ hội Kitô quan trọng nhất là Lễ Phục Sinh, khi người Kitô tưởng nhớ đến cái chết và sự phục sinh của Chúa Giê Su.

Lễ Phục Sinh, tuy nhiên, không phải là lễ hội mùa xuân duy nhất.Ở Thụy Điển, người ta tổ chức lễ kết thúc mùa đông bằng cách đốt lửa mừng. Lửa cũng đóng một phần quan trọng trong Lễ hội Hindu của Holi. Ở một số làng, trẻ em được các mẹ của họ mang lửa đạn để bảo vệ họ khỏi nguy hiểm trong năm tới. Các Phật tử ở Thái Lan ngâm mình trong nước khi chào mừng năm mới của họ, rơi vào giữa tháng Tư. Ở Antigua ở Guatemala họ trải thảm trên đường phố. Những cuộc diễu hành mùa xuân ở Trung Quốc cũng đầy màu sắc, nhưng thay vì những bông hoa, họ lại có những con rối rồng lớn đang nhảy múa trên đường phố. Trứng thường liên quan đến lễ hội kỷ niệm cuối mùa đông. Khoảng 3.000 năm trước, người dân ở Trung Quốc cổ đại và Hy Lạp ăn trứng đã đun sôi; 160 năm trước trứng sô cô la trở nên phổ biến ở nhiều nước. Ở Anh, bánh tráng nóng, một loại bánh ngọt, thường được ăn vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, ngày Chúa Kitô qua đời trên thập giá. Tuy nhiên, bánh chéo đã được ăn hàng ngàn năm. Mọi người nghĩ rằng việc đánh dấu bánh với một cây thập tự giữ tránh khỏi linh hồn ma quỷ.

Part 2. Read the passage and choose the best option A, B, C or D indicate the correct answer to each of the following questions.

Đọc đoạn văn và chọn đáp án A, B, C hoặc D để chọn đáp án cho mỗi câu hỏi dưới đây. 

17th January is St. Anthony’s Day in Mexico. It’s a day when people ask for protection for their animals. They bring their animals to church. But before the animals go into the church, the people usually dress them up in flowers and ribbons.

On 15th August of the lunar calendar, Koreans celebrate Chuseok to give thanks for the harvest. It’s a day when people honour their ancestors by going to their graves to take them food and wine and clean the gravesites. Also on Chuseok, a big meal with moon-shaped rice cake is eaten.

One of the biggest celebrations in Argentina is New Year’s Eve. On the evening of 31 December, families get together and have a big meal. At midnight, fireworks explode everywhere and continue throughout the night. Friends and families meet for parties, which last until the next morning.

Long ago in India, a princess who needed help sent her silk bracelet to an emperor. After he helped the princess, the emperor kept the bracelet as a sign of loyalty between them. Today in India, during the festival of Rakhi, men promise to be loyal to their women in exchange for a bracelet of silk, cotton or gold thread.

On the evening of 3ld February, people in Japanese families take one dried bean for each year of their age and throw the beans around their homes and shrines, shouting “Good luck in! Evil spirits out!” This is known as “Setsubun”, a time to celebrate the end of winter and the beginning of spring.

1. Why do people bring their animals to church on St. Anthony’s Day?

A. to put flowers on them                                   B. to make them look beautiful

C. to celebrate a festival                                     D. to ask for protection for them

2. Which of the following festivals is celebrated according to the lunar calendar?

A. Setsubun               B. Chuseok                        C. Rakhi            D. New Year’s Eve

3. Which of the following celebrations is for friends and families to meet?

A. Setsubun               B. Chuseok                        C. Rakhi            D. New Year’s Eve

4. Which of the following festivals celebrates the loyalty between a man and a woman?

A. Setsubun               B. Chuseok                        C. Rakhi            D. New Year’s Eve

5. Why do people throw the beans around their homes and shines?

A. to make them dry                                          B. to show the years of their age

C. to invite good luck in                                     D. to celebrate the end of winter

Hướng dẫn giải 

1.D       2.B       3.D    4.C     5.C  

Dịch bài đọc

Ngày 17 tháng 1 là Ngày Thánh Antôn ở Mexico. Đó là ngày mà mọi người yêu cầu bảo vệ động vật của họ. Họ mang con vật của họ đến nhà thờ. Nhưng trước khi động vật đi vào nhà thờ, người dân thường cho chúng mặc hoa và ruy băng.

Vào ngày 15 tháng 8 âm lịch, người Hàn Quốc kỷ niệm lễ Chuseok để tạ ơn vụ mùa thu hoạch. Đó là ngày mà mọi người tôn vinh tổ tiên của mình bằng cách đi đến ngôi mộ của họ mang theo thức ăn và rượu vang và dọn sạch ngôi mộ. Cũng vào dịp Chuseok, có một bữa ăn lớn với bánh gạo hình mặt trăng.

Một trong những lễ kỷ niệm lớn nhất ở Argentina là đêm giao thừa. Vào tối ngày 31 tháng 12, các gia đình gặp nhau và có một bữa ăn lớn. Vào nửa đêm, pháo hoa nổ ở khắp mọi nơi và liên tục suốt đêm. Bạn bè và gia đình gặp nhau trong các bữa tiệc, kéo dài đến sáng hôm sau.

Cách đây khá lâu ở Ấn Độ, một nàng công chúa cần giúp đỡ đã đưa chiếc vòng tay lụa của mình đến một vị hoàng đế. Sau khi ông giúp công chúa, vị hoàng đế vẫn giữ vòng tay như một dấu hiệu của sự thủy chung giữa họ. Ngày nay ở Ấn Độ, trong lễ hội Rakhi, đàn ông hứa sẽ chung thủy với phụ nữ của họ để đổi lấy một chiếc vòng tay bằng lụa, bông hoặc vàng.

Vào tối ngày 3 tháng 2, người dân ở các gia đình Nhật Bản lấy một cây đậu khô cho mỗi năm tuổi và ném đậu xung quanh ngôi nhà và đền thờ của họ, hét lên "Chúc may mắn! Ma quỷ dữ tợn! "Điều này được gọi là" Setsubun " để kỷ niệm cuối mùa đông và đầu mùa xuân.

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 cùng thầy cô giáo giỏi trên Tuyensinh247.com. Bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan