Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Speaking - trang 44 Unit 5 Sách bài tập (SBT) Tiếng anh 10 mới

Bình chọn:
3 trên 3 phiếu

Tổng hợp các bài tập trong phần Speaking - trang 44 Unit 5 Sách bài tập (SBT) Tiếng anh 10 mới

1. Choose sentences A – D to complete the conversation between Chi and her friend, a doctor, about he uses of an invention in medicine. Then pratice it with a partner.

 Chọn câu A - D để hoàn thành cuộc đối thoại giữa Chi và bạn của cô ấy, bác sĩ, về việc sử dụng một sáng chế trong y học. Sau đó thực hành nó với một người bạn.

Chi: I’m doing my assignment and I’m stuck. Can you help me, Tony?

Tony: (1) _______________

Chi: What do you think is the greatest invention in medicine?

Tony: (2) _______________

Chi: The syringe? Why?

Tony: (3) _______________

Chi: Is injection the only use of a syringe?

Tony: (4) _______________

Chi: OK. Thanks, Tony. Now I have enough information to write my assignment.

A. You see... without it, the doctor cannot inject medicine into your body, and you cannot get well quickly. B.No. It can take your blood for a blood test as well.
C. Greatest invention? Um... That’s a difficult question... I think ... the syringe. D. My pleasure. What can i do for you?

Đáp án:

1. D               2. C                3. A                 4. B

2. Work in pairs. Use  the information below to make a conversation about another invention in  medicine.

Làm việc theo cặp. Sử dụng thông tin dưới đây tạo cuộc trò chuyện về một phát minh khác trong y học.

- A and B greet each other

- A: ask B for help

- B: offer help

-  A: ask for B’s opinion about a great invention in medicine

-  B: suggest a stethoscope ( or an automatic blood pressure monitor)

- A: ask B to explain

- B: talk about the uses of the invention

- A: thank B

Name of invention Stethoscope  Automatic blood pressure monitor
Uses

- to listen to the patient’s heartbeats and lungs

- to listen to the heartbeats of the baby inside a pregnant woman

 - to measure blood pressure

- to measure heartbeats

Sachbaitap.com 

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 10 Mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan