Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Writing - Unit 14 Trang 108 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 11

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Hướng dẫn giải bài tập phần Writing - Unit 14 Trang 108 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 11

WRITING

Exercise 1. Choose the best option A, B, C or D to indicate the correct sentence made from the given words and phrases.

Chọn đáp án đúng nhất để tạo thành câu đúng. 

1. horse-racing / very popular sport / Britain /.

A. Horse-racing is a very popular sport in Britain.

B. A horse-racing is a very popular sport in Britain.

C. Horse-racing is very popular sport in Britain.

D. Horse-racing is the very popular sport in Britain.

2. my most embarrassing experience / happen / when 1 / just / leave / university /.

A. My most embarrassing experience was happening when I had just left university.

B. My most embarrassing experience was happened when I had just left university.

C. My most embarrassing experience happened when I had just left university.

D. My most embarrassing experience happens when I just leave university.

3. she / fond / going on picnics/.

A. She is fond to going on picnics.

B. She is fond with going on picnics.

C. She is fond for going on picnics.

D. She is fond of going on picnics.

4. you / think / weather / good / enough / for / picnic /?

A. Do you think the weather is good enough for a picnic?

B. Do you think the weather is enough good for a picnic?

C. Do you think weather is good enough for picnic?

D. Do you think the weather is good enough for picnic?

5. we / go / Da Lat / for / holiday / and / stay / hotel near Xuan Huong Lake /.

A. We had gone to Da Lat for our holiday and had stayed at a hotel near Xuan Huong Lake.

B We went to Da Lat for our holiday and stayed at a hotel near Xuan Huong Lake.

C. We was going to Da Lat for holiday and staying at hotel near Xuan Huong Lake.

D. We go to Da Lat for our holiday and stay at a hotel near Xuan Huong Lake.

holiday / enjoyable / we / not want / go back / study /.

A. The holiday was too enjoyable so we did not want to go back to study.

B. The holiday was such enjoyable that we did not want to go back to study.

C. The holiday was enjoyable enough that we did not want to go back to study.

D. The holiday was so enjoyable that we did not want to go back to study.

7. she / promise / send us / postcard / as soon as / she / arrive / London /.

A. She promised to send us a postcard as soon as she arrived in London.

B. She promised sending us a postcard as soon as she arrived in London.

C. She promised to send us a postcard as soon as she would arrive in London.

D. She promised to send us postcard as soon as she arrived to London.

Hướng dẫn giải

1. A     2. C      3. D         4. A       5. B         6. D           7. A

Exercise 2. Write a paragraph about how you often spend your free time. Use the questions below as cues.

Viêt 1 đoạn văn về cách bạn sử dụng thời gian rảnh. Sử dụng các gợi ý sau.

  • Do you have much free time?
  • When do you often have free time?
  • What do you enjoy doing most in your free time?
  • Do you do it alone or with somebody else?
  • Why do you enjoy doing it?

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan