Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

A. Phonetics - trang 19 - Unit 2 – Sách bài tập(SBT) tiếng Anh 9 mới

Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

1. Practise saying these sentences, paying attention to how the verb forms of be are pronounced. Luyện tập nói những câu sau, chú ý làm thế nào để phát âm động từ be.

1. Practise saying these sentences, paying attention to how the verb forms of be are pronounced.
Luyện tập nói những câu sau, chú ý làm thế nào để phát âm động từ be.

1. - Aren't you interested in taking this course?

- I am. But I'm not sure when to take it.

2. Minh Duc is interested in playing football, but Hoang Thu isn't

3. Do you think they are coming?

- Yes, they are coming. Don't worry.

4. - Are you tired?

- Yes, I am.

5. -Aren't you taking the bus? It's very far to walk.      

- Yes, I am taking the bus. When is the next one coming?

 

2.Look at the verb form of be in bold in each pair of sentences. Which one should be stressed? Tick Yes or No and then practise saying both of them.

Nhìn vào dạng của động từ be trong mỗi cặp câu dưới đây. Từ nào cần đánh trọng âm? Tích Có hoặc Không rồi luyện nói tất cả các từ.

 

Yes

No

  1. A. is it important for teenagers to learn life skills?

          B. Isn't it important for teenagers to learn life skills?

 

 

  1. A. He was frustrated.
  2. - Was he frustrated?

          -Yes, he was.

 

 

 

  1. A. - Isn't swimming your favourite sport?

     - Yes, swimming is my favourite sport, but today the water is too cold for me.

     - Swimming is my favourite sport.

 

 

Key - Đáp án:

 

Yes

No

  1. A. is it important for teenagers to learn life skills?

B. Isn't it important for teenagers to learn life skills?

ü   

x

  1. A. He was frustrated.
  2. - Was he frustrated?

-        Yes, he was.

 

ü   

X

  1. A. - Isn't swimming your favourite sport?

-       Yes, swimming ]s my favourite sport, but today the water is too cold for me.

-       Swimming is my favourite sport.

ü   

x


3. Underlined the verb forms of be which should be stressed in the following sentences. Then practise saying them.

Gạch chân dạng của động từ be cái cần đánh trọng âm trong những câu dưới đây. Rồi luyện tập nói.

1. He wasn't depressed. He was just a bit worried.

2. Isn't this painting beautiful?

3. - Are you going to the supermarket now?

-  Yes, I am. Do you need something

4. - I thought he wasn't good at cooking.

-   Oh yes, he is. He can cook almost anything.

5. - Is it raining?

-   No, it isn't. We can go now.

Key - Đáp án:

1. He wasn't depressed. He was just a bit worried.

2. Isn't this painting beautiful?

3. - Are you going to the supermarket now?

-  Yes, I am. Do you need something

4. - I thought he wasn't good at cooking.

-   Oh yes, he is. He can cook almost anything.

5. - Is it raining?

-   No, it isn't. We can go now.

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 9 Mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan