Loigiaihay.com 2019

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

A. " Sports" Unit 13 Trang 117 SBT Tiếng Anh 7

Bình chọn:
3.9 trên 14 phiếu

Câu 1. Write the adverbs corresponding to the adjectives. The first one is done for you. Câu 2. Complete the sentences. The first one is done for you. Câu 3. Complete the sentences. Use the adjective or adverb ih bracket. The first one is done for you. Câu 4. Write true sentences about how you do these things.

Câu 1. Write the adverbs corresponding to the adjectives. The first one is done for you.

(Viết các phó từ tương ứng với các tính từ. Ví dụ đầu tiên được thực hiện cho bạn.)

Adjective

Adverb

Good

Bad

Slow

Quick

Safe

Skillful

Sudden

Dangerous

well

Đáp án

Adjective

Adverb

Good

Bad

Slow

Quick

Safe

Skillful

Sudden

Dangerous

Well

Badly

Slowly

Quickly

Safely

Skillfully

Suddenly

Dangerously

 

Câu 2. Complete the sentences. The first one is done for you.

(Hoàn thành các câu. Ví dụ đầu tiên đã làm cho bạn)

a)            My brother is a good badminton player. He plays well.

b)            Lan’s sister is a quick swimmer. She swims ........................

c)         Na’s father is a safe driver. He drives......................................

d)          I’m a bad swimmer. I swim........................................................

e)         Hoa’s aunt is a slow runner. She runs .....................................                  

f)          Minh’s brother is a skillful tennis player. He plays...............

Đáp án

g)            My brother is a good badminton player. He plays well.

h)            Lan’s sister is a quick swimmer. She swims quickly.

i)          Na’s father is a safe driver. He drives safely.

j)           I’m a bad swimmer. I swim badly.

k)         Hoa’s aunt is a slow runner. She runs slowly.                  

l)          Minh’s brother is a skillful tennis player. He plays skillfully.

 

Câu 3. Complete the sentences. Use the adjective or adverb ih bracket. The first one is done for you.

(Hoàn thành câu. Sử dụng các tính từ hoặc trạng từ trong ngoặc)

a)            My mother cycles slowly . She is a slow cyclist (slow/ slowly).

b)      Ba’s sister swims.............. She is a.............................. (quick/quickly).

c)      Mr. Hai drives................ He is a.............................. (careful/carefully).

d)  Ha plays table tennis..................... She is a  …………(skillful/skillfully).

e)      The boys in my class play soccer.................. They are................ .... (good/well).

Đáp án

a) My mother cycles slowly . She is a slow cyclist (slow/ slowly).

b) Ba’s sister swims quickly. She is a quick swimmer (quick/quickly).

c) Mr. Hai drives carefully. He is a careful driver (careful/carefully).

d) Ha plays table tennis skillfully. She is a skillful player (skillful/skillfully).

e) The boys in my class play soccer well. They are good player (good/well).

 

Câu 4. Write true sentences about how you do these things.

(Viết các câu về việc bạn làm những thứ này như thế nào)

Run          cycle             cook    use the computer           play badminton

Swim       skip rope        sew     read                               sing

Example : I run quickly.

a) I cycle dangerously. (Tôi đạp xe rất nguy hiểm)

b) I cook terribly. ( Tôi nấu ăn rất kinh khủng)

c) I use the computer smartly. (Tôi sử dụng máy tính khôn ngoan)

d) I play badminton badly. (Tôi chơi cầu lông kém lắm)

e) I swim carefully (Tôi bơi rất cẩn thận)

f) I skip rope skillfully (Tôi nhảy dây rất siêu)

g) I sew badly (Tôi khâu vá rất tệ)

h) I read carefully (Tôi đọc cẩn thận)

i) I sing well. (Tôi hát tốt)

Câu 5. Circle the correct answers. (Khoanh câu trả lời đúng)

1)    The survey had some ... results.

a. surprised                b. surprisingly                       c. surprising

2)    ... of people play and watch football around the world.

a. Million                               b. Million                              c. Millions

3)    I like ...

a. rollerblade             b. rollerblading                    c. to rollerblading

4)    My brother is a .:. volleyball player.

a. skirifully                            b. skillful                              c. skill

5)    Earvin ’Magic’ Johnson is one of... basketball players of all time,

a. greatest                         b. the greater.                       c. the greatest

6)    ..., many teenagers say they don't like football - one of the world's most popular games.

a) Surprisingly               b. Surprised                      c. Surprising

7)    If two badminton players play ... each other in a game, we call it a game of singles.

a) for                                       b. with                                    c. against

8)   Wearing a band over the wrist allows players ... safely,

a) play                                   b. playing                              c. to play

9)   Basketball became ... all around the world in 1990s.

a) popularly                    b. popular                              c. most popular

10)   Indonesia is one of the strongest countries ... badminton,

  1. in                               b. with                                    c. about

Đáp án

1 – c       2 - c                 3 – b          4 – b          5 – c

6 – a      7 – c                  8 – c          9 – b          10 - a     

Câu 6. Use the correct forms of the verbs in brackets. (Sử dụng dạng đúng của từ trong ngoặc)

a)   My dentist told me ... (eat) less sweets.

b)   My brother often goes ... (swim) at the weekend.

c)   You're not allowed ... (smoke) here.

d)   My parents don't let me ... (go) out late at night.

e)   People need a pair of rackets ... (play) the game.

f)     Basketball suddenly ... (become) very popular in the 1990s.

g)   The children ... (play) football at the moment.

h)   I ... (not go) to school yesterday because I ... (have) a bad cold.

i)     You're not allowed ... (talk) during the exam,

j)      You'd better ... (eat) more vegetables.

Đáp án

a)   My dentist told me to eat less sweets.

b)   My brother often goes swimming at the weekend.

c)   You're not allowed to smoke here.

d)   My parents don't let me go out late at night.

e)   People need a pair of rackets to play the game.

f)     Basketball suddenly became very popular in the 1990s.

g)   The children are playing football at the moment.

h)   I didn’t go to school yesterday because I had a bad cold.

i)     You're not allowed to talk during the exam,

j)      You'd better eat more vegetables.

 

Câu 7. Use the correct forms of the words in brackets. (Sử dụng dạng đúng của từ trong ngoặc)

a)   My little brother gave me a ... (surprise) answer.

b)   ... (teen) are not allowed to see this movie.

c)   Lance Amstrong is a famous ... (cycle).

d)   You don't need to walk so quickly! It's not a ... (compete).

e)   I never play ice hockey. It's too ... (danger).

f)     The world ... (champion) will be held in Korea next year.

g)   The world changed rapidly after the ... (invent) of telephone.

h)   A diver needs a special breathing ... (equip) to stay underwater for a long time.

i)     Albert Einstein is one of the greatest ... (science) in the world,

j)      I'm looking for some ... (sport) clothes for girls.

Đáp án

a)   My little brother gave me a surprising  answer. (Em trai đưa tôi một câu trả lời thật ngạc nhiên)

b)   Teenagers are not allowed to see this movie. (Thanh thiếu niên không được phép xem phim này)

c)   Lance Amstrong is a famous cyclist. (Lance Amstrong là người đi xe đạp nổi tiếng)

d)   You don't need to walk so quickly! It's not a competition. (Bạn không cần phải đi nhanh đâu. Nó không phải là một cuộc thi)

e)   I never play ice hockey. It's too dangerous  (Tôi chưa bao giờ chơi trượt tuyết. Nó quá nguy hiểm).

f)     The world championship will be held in Korea next year. (Giải vô địch sẽ được tổ chức ở Hàn Quốc năm tới)

g)   The world changed rapidly after the invention of telephone. (Thế giới phát triển quá nhanh sau sự phát minh của điện thoại)

h)   A diver needs a special breathing equipment to stay underwater for a long time. (Một thợ lặn cần 1 thiết bị thở đặc bệt để ở dưới nước lâu)

i)     Albert Einstein is one of the greatest scientist in the world, (Albert Einstein là một trông những nhà khoa học vĩ đại)

 I'm looking for some sporty clothes for girls.  (Tôi đang tìm kiếm vài quần áo thể thao cho con gái)

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 7 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.

Bài viết liên quan