Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

A. We are the world - Unit 15 trang 164 sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 6

Bình chọn:
4.3 trên 32 phiếu

Hướng dẫn giải sách bài tập Tiếng Anh 6 Unit 15 - We are the world

A. WE ARE THE WORLD

1. Look at the pictures and complete the chart. The first is done for you - Nhìn vào tranh và hoàn thành bảng. Phần đầu tiên đã được hoàn thành cho bạn

1

 

Name

Country

Nationality

Language

a) Lan

Viet Nam

Vietnamese

Vietnamese

b)

 

 

 

c)

 

 

 

d)

 

 

 

e)

 

 

 

 

Đáp án:

Name

Country

Nationality

Language

a) Lan

Viet Nam

Vietnamese

Vietnamese

b) John

America 

 American

American English 

c) Tim

England 

 British

English 

d) Alice

 Australia

Australian 

 Australian

e) Kano

 Japan

Japanese 

Japanese 

 

2. Read the chart in exercise 1 again. Answer the reporter's questions. Then write similar dialogues about Alice, Tim and Kano. - Đọc lại bảng ở câu 1. Trả lời câu hỏi của phóng viên. Sau đó viết đoạn hội thoại tương tự về Alice, Tim và Kano

a)

Reporter:    Where is John from?

You:           ...................................

Reporter:    What is his nationality?

You:           ...................................

Reporter:    Which language does he speak?

You:           ...................................             

b)     Reporter:           Where is Alice...................... ?

You:                         .............................................

Reporter:                  ............................................. ?

You:                          ..........................................

Reporter:                   ............................................ ?

You:                         .............................................

 

c)     Reporter:           Where is Tim....................... ?

You:                         .............................................

Reporter:                  ............................................. ?

You:                          ..........................................

Reporter:                  ............................................ ?

You:                         .............................................

d)     Reporter:           Where is Kano..................... ?

You:                         .............................................

Reporter:                  ............................................. ?

You:                          ..........................................

Reporter:                   ...........................................?

You:                         .............................................

 

Đáp án:

a)    

Reporter:    Where is John from?

You:           He is from America

Reporter:    What is his nationality?

You:           He is American

Reporter:    Which language does he speak?

You:           He speak American English

b)   

Reporter:    Where is Alice from?

You:           She is from Australia

Reporter:    What is her nationality?

You:           She is Australian

Reporter:    Which language does she speak?

You:           She speak Australian

c)   

Reporter:    Where is Tim from?

You:           He is from England

Reporter:    What is his nationality?

You:           He is British

Reporter:    Which language does he speak?

You:           He speak English

d)   

Reporter:    Where is Kano from?

You:           He is from Japan

Reporter:    What is his nationality?

You:           He is Japanese

Reporter:    Which language does he speak?

You:           He speak Japanese

 

3. Complete the dialogue - Hoàn thành đoạn hội thoại

Lan:

Hello. My name is Lan. What Is your name?

Laura:

Hello. I’m Laura. Nice to meet you.

Lan:'

...(a)... you from Britain?

Laura:

No, I’m ...(b)... Canada.

Lan:

What’s your ...(c)...?

Laura:

...(d)... Canadian.

Lan:

...(e)... language ...(f)... you speak?

Laura:

I ..(g)... French and English. ...(h)... you speak French?

Lan:

No, I ...(¡).... I ..(j)…  Vietnamese and a little English.

 

Đáp án:

a) Are

b) from

c) nationality

d) I'm

e) What

f) do

g) speak

h) Do

i) don't

j) speak

 

4. Fill in the reporter's questions - Điền câu hỏi của phóng viên

Reporter:

Mai:

....................................... ?

My name is Mai.

 

Reporter:

Mai:

.......................................?

I’m thirteen. 

 

Reporter:

Mai:

........................................?

I’m from Hue. 

 

Reporter:

Mai:

........................................?

I speak Vietnamese. 

 

Reporter:

Mai:

........................................?

I go to Nguyen Du School. 

 

Reporter:

Mai:

........................................?

I’m in grade 6. 

 

 

Đáp án:

Reporter:

Mai:

What is your name?

My name is Mai.

 

Reporter:

Mai:

How old are you?

I’m thirteen. 

 

Reporter:

Mai:

Where are you from?

I’m from Hue. 

 

Reporter:

Mai:

What language do you speak?

I speak Vietnamese. 

 

Reporter:

Mai:

What school do you go to?

I go to Nguyen Du School. 

 

Reporter:

Mai:

Which grade are you in?

I’m in grade 6. 

 

5. Now answer the same questions. Talk about you. - Bây giờ trả lời các câu hỏi tương tự về bạn


Example answer:

a) My name is Thao

b) I'm eighteen

c) I'm from Bac Ninh

e) I speak Vietnamese

e) I go to Bac Ninh Specialized High School

d) I'm in grade 10

 

6. Rewrite the words - Viết lại các từ

a)

afrcen

b)

aercami

c)

nglnade

d)

apajn

e)

sipan

 

Đáp án:

a) France

b) America

c) England

d) Japan

e) Spain

 

7. Write the questions and answers - Viết câu hỏi và trả lời

Example: Etsuko / Spain x/ Japan Is Etsuko from Spain? - No, she isn't. She's from Japan.

a)   Marion and Marc / France

b)   Peter / Great Britain x/ Australia

c)   Miss Joan Lee / America x / China

d)   Smith / America

 

Đáp án:

a) Are Marion and Marc from Spain? - Yes, they are

b) Is Peter from Great Britain? - No, he isn't. He is from Australia

c) Is Miss Joan Lee from America? - No, she isn't. She is from China

d) Is Smith from America? Yes, he is

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan