Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3 trang 51, 52 SGK Toán lớp 5 - Tổng nhiều số thập phân

Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

Bài 1 trang 51; bài 2, 3 trang 52 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 5 bài Tổng nhiều số thập phân. Bài 3 Sử dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp để tính: a) 12,7 + 5,89 + 1,3.

Bài 1 trang 51 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Tính:

a) \(5,27 + 14,35 + 9,25\) ;                        b) \(6,4 + 18,36 + 52\) ;

c) \(20,08 + 32,91 + 7,15\) ;                      d) \(0,75 + 0,09 + 0,8\) .

Phương pháp:

- Viết số hạng này dưới số hạng kia làm sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Cộng như cộng các số tự nhiên.

- Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng.

Lời giải: 

Bài 2 trang 52 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Tính rồi so sánh giá trị của \((a + b) + c\) và \(a + (b + c)\):

a

b

c

(a + b) + c

a + (b + c)

2,5

6,8

1,2

 

 

1,34

0,52

4

 

 

Nhận xét: Phép cộng các số thập phân có tính chất kết hợp:

Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của hai số còn lại.

\((a + b) + c = a + (b + c)\)

Phương pháp:

Biểu thức có dấu ngoặc thì ta tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

Lời giải: 

Nhận xét: \((a + b) + c = a + (b + c).\)

Bài 3 trang 52 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Sử dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp để tính:

a) 12,7 + 5,89 + 1,3;

b) 38,6 + 2,09 + 7,91;

c) 5,75 + 7,8 + 4,25 + 1,2;

d) 7,34 + 0,45 + 2,66 + 0,55.

Phương pháp:

Sử dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp để ghép thành các cặp mà tổng của các số đó là số tự nhiên.

Lời giải: 

a)12,7 + 5,89 + 1,3

= 12,7 + 1,3 + 5,89

= 14 + 5,89

= 19,89

b)38,6 + 2,09 + 7,91

= 38,6 +(2,09 + 7,91)

= 38,6 + 10

= 48,6

c)5,75 + 7,8+ 4,25 + 1,2

= (5,75 + 4,25) + (7,8 + 1,2)

= 10 + 9

= 19

d)7,34 + 0,45 + 2,66 + 0,55

= (7,34 + 2,66) + (0,45 + 0,55)

= 10 + 1

= 11

Sachbaitap.com

Bài viết liên quan