Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1 trang 25 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Điền “ước” hoặc “bội” vào chỗ chấm cho thích hợp: a) 35 là …… của 7; b) 72 là …… của 12; c) 9 là …… của 63; d) Cho a, b, c là các số tự nhiên khác 0. Nếu a = bc thì:

Câu hỏi:

Điền “ước” hoặc “bội” vào chỗ chấm cho thích hợp:

a) 35 là …… của 7

b) 72 là …… của 12

c) 9 là …… của 63

d) Cho a, b, c là các số tự nhiên khác 0. Nếu a = bc thì:

     i. a là …… của b

     ii. a là …… của c

     iii. b là …… của a

     iv. c là …… của a

Phương pháp:

Viết số này thành tích của số kia với một số tự nhiên khác để kết luận đâu là ước, đâu là bội.

Lời giải:

a) Vì 35 = 5.7 nên 35 chia hết cho 7 nên 35 là bội của 7. 

Ta điền: 35 là bội của 7

b) Vì 72 = 12.6 nên 72 chia hết cho 12 nên 72 là bội của 12.

Ta điền: 72 là bội của 12

c) Vì 63 = 9.7 nên 63 chia hết cho 9 hay 9 là ước của 63.

Ta điền: 9 là ước của 63

d) Vì a = bc nên a chia hết cho b, a chia hết cho c, khi đó:

a là bội của b hay b là ước của a

a là bội của c hay c là ước của a

Ta điền: 

i. a là bội của b

ii. a là bội của c

iii. b là ước của a

iv. c là ước của a

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan