Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1 trang 28 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Gọi P là tập hợp các số nguyên tố. Điền kí hiệu ∈, ∉ thích hợp vào chỗ chấm. 41 … P; 57 … P; 83 … P; 95 … P.

Câu hỏi:

Gọi P là tập hợp các số nguyên tố.

Điền kí hiệu ∈, ∉ thích hợp vào chỗ chấm.

41 … P;

57 … P;

83 … P;

95 … P.

Phương pháp:

Cách 1: Tra các số trong bảng số nguyên tố (nhỏ hơn 1000) trang 47 SGK Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Cách 2:

Bước 1: Phân tích số đó ra thừa số nguyên tố.

Bước 2: Suy ra các ước của số đó. Kết luận là số nguyên tố (tức là \( \in \)P) hay hợp số (\( \notin \)P)

Lời giải:

41 chỉ có hai ước là 1 và chính nó nên 41 là số nguyên tố. Suy ra 41 ∈ P.

57 có tổng các chữ số là: 5 + 7 = 12 chia hết cho 3 nên 57 chia hết 3, nghĩa là 57 có nhiều hai ước nên 57 là hợp số. Suy ra 57 ∉ P.

83 chỉ có hai ước là 1 và chính nó nên 83 là số nguyên tố. Suy ra 83  P.

95 có chữ số tận cùng là 5 nên 95 chia hết cho 5, nghĩa là 95 có nhiều hơn hai ước nên 95 là hợp số. Suy ra 95  P.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan