Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 4 trang 28 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

a) Điền “Đ” (đúng), “S”(sai) vào các ô trống cho mỗi kết luận trong bảng sau; b) Với mỗi kết luận sai trong câu a, hãy cho ví dụ minh họa.

Câu hỏi:

a) Điền “Đ” (đúng), “S”(sai) vào các ô trống cho mỗi kết luận trong bảng sau:

Kết luận

Đ/S

i. Mỗi số chẵn lớn hơn 2 đều là hợp số.

 

ii. Tổng của hai số nguyên tố lớn hơn 2 luôn là một hợp số

 

iii. Tổng của hai hợp số luôn là một hợp số.

 

iv. Tích của hai số nguyên tố có thể là một số chẵn

 

 b) Với mỗi kết luận sai trong câu a, hãy cho ví dụ minh hoạ.

Lời giải:

a) - Tất cả mọi số chẵn lớn hơn 2 đều là hợp số. Do đó i) đúng.

- Mọi số nguyên tố lớn hơn 2 đều là các số lẻ. Mà tổng hai số lẻ này là một số chẵn lớn hơn 2 nên tổng hai số nguyên tố lớn hơn 2 này chia hết cho 2. Do đó chúng có nhiều hơn hai ước và là một hợp số. Suy ra ii) là đúng.

- Hai hợp số là 25 và 12 có tổng là 25 + 12 = 37 là một số nguyên tố. Do đó iii) là sai.

- Vì có một số nguyên tố chẵn duy nhất là 2 nên tích của số 2 với bất kì số nguyên tố nào khác đều là số chẵn. Chẳng hạn như tích của 2 và của 17 là 2.17 = 34 là một số chẵn. Do đó iv) đúng.

Ta có bảng sau:

Kết luận

Đáp số

i. Mỗi số chẵn lớn hơn 2 đều là hợp số.

Đ

ii. Tổng của hai số nguyên tố lớn hơn 2 luôn là một hợp số

Đ

iii. Tổng của hai hợp số luôn là một hợp số.

S

iv. Tích của hai số nguyên tố có thể là một số chẵn

Đ

b) Ví dụ minh họa:
 Hai hợp số là 25 và 12 có tổng là 25 + 12 = 37 là một số nguyên tố. Do đó iii) là sai.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan