Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1.1 trang 6 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Trong các số 7; 15; 106; 99, số nào thuộc và số nào không thuộc tập S?

Câu hỏi:

Gọi S là tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số. Trong các số 7; 15; 106; 99, số nào thuộc và số nào không thuộc tập S? Dùng kí hiệu để trả lời

Phương pháp:

*) Số tự nhiên có 2 chữ số có dạng \(\overline {ab}\)(\(a,b \in N, a \ne 0\)

*) Kí hiệu \(\in\) để chỉ phần tử thuộc tập hợp

*) Kí hiệu \(\notin\) để chỉ phần tử không thuộc tập hợp

Lời giải:

Vì S là tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số nên tập S là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 9 và nhỏ hơn 100.

Do đó: S = {x| x là số tự nhiên và 9 < x < 100}.

Nhận thấy: 15; 99 là phần tử của S, 7; 106 không là phần tử của S

Vậy: 7 ∉ S; 15 ∈ S; 106 ∉ S; 99 ∈ S.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan