Bài 1.10 trang 5 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 1.10 trang 5 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Có một dung dịch chất điện li yếu. Khi thay đổi nồng độ của dung dịch ( nhiệt độ không đổi ) thì

Có một dung dịch chất điện li yếu. Khi thay đổi nồng độ của dung dịch ( nhiệt độ không đổi ) thì

A. độ điện li và hằng số điện li đều thay đổi.

B. độ điện li và hằng số điện li đều không đổi.

C. độ điện li thay đổi và hằng số điện li không đổi.

D. độ điện li không đổi và hằng số điện li thay đổi.

Giải :

Chọn đáp án C

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan