Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1.25 trang 12 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
3.3 trên 6 phiếu

Cho bốn điểm A, B, C, D trên cùng một tia số và sắp xếp theo thứ tự đó.

Câu hỏi:

Cho bốn điểm A, B, C, D trên cùng một tia số và sắp xếp theo thứ tự đó. Biết rằng chúng là các điểm biểu diễn của bốn số 55 789; 55 699; 54 902 và 55 806. Hãy xác định điểm nào biểu diễn số nào.

Phương pháp:

Trên tia số nằm ngang, điểm biểu diễn số nhỏ hơn thì nằm bên trái điểm biểu diễn số lớn hơn

Lời giải:

Do 54 902 < 55 699 < 55 789 < 55 806 nên sắp xếp theo các số đã cho theo thứ tự tăng dần là: 54 902; 55 699; 55 789; 55 806.

Do đó bốn điểm A, B, C và D lần lượt biểu diễn các số: 54 902; 55 699; 55 789 và 55 806.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan