Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1.27 trang 13 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

Hãy mô tả các tập hợp đó bằng cách liệt kê các phần tử của chúng.

Câu hỏi:

Cho bốn tập hợp: A = {x ∈ N| x chẵn và x < 10}, B = {x ∈ N | x chẵn và x ≤ 10}, 

C = {x ∈ N* | x chẵn và x < 10} và D = {x ∈ N* | x chẵn và x  ≤  10}. Hãy mô tả các tập hợp đó bằng cách liệt kê các phần tử của chúng.

Phương pháp:

Liệt kê các phần tử của các tập hợp theo yêu cầu đề bài, mỗi phần tử chỉ viết 1 lần và cách nhau bởi dấu chấm phẩy.

Lời giải:

+) A = {x ∈ N | x chẵn và x < 10}

Các số tự nhiên x chẵn và nhỏ hơn 10 là: 0; 2; 4; 6; 8

Vì x ∈ A do đó: A = {0; 2; 4; 6; 8}.

+) B = {x ∈ N | x chẵn và x  ≤ 10}

Các số tự nhiên x chẵn và nhỏ hơn hoặc bằng 10 là: 0; 2; 4; 6; 8; 10

Vì x ∈ B do đó: B = {0; 2; 4; 6; 8; 10}.

+) C = {x ∈ N* | x chẵn và x < 10}

Các số tự nhiên x chẵn khác 0 và nhỏ hơn 10 là: 2; 4; 6; 8

Vì x ∈ C do đó: C = {2; 4; 6; 8}.

+) D = {x ∈ N* | x chẵn và x ≤  10}

Các số tự nhiên x chẵn khác 0 và nhỏ hơn hoặc bằng 10 là: 2; 4; 6; 8; 10 

Vì x ∈ D do đó: D = {2; 4; 6; 8; 10}.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan