Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 18, 19, 20, 21, 22 trang 126, 127 SBT Hình học 10 Nâng cao

Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

Giải bài tập Bài 18, 19, 20, 21, 22 trang 126, 127 SBT Hình học 10 Nâng cao

Bài 18 trang 126 SBT Hình học 10 nâng cao

Elip có hai tiêu điểm \(F_1(-1 ; 0), F_2(1 ; 0)\) và tâm sai \(e =  \dfrac{1}{5}\) có phương trình là

A. \( \dfrac{{{x^2}}}{{24}} +  \dfrac{{{y^2}}}{{25}} = 1;\)

B. \( \dfrac{{{x^2}}}{{25}} +  \dfrac{{{y^2}}}{{24}} = 1;\)

C. \( \dfrac{{{x^2}}}{{24}} +  \dfrac{{{y^2}}}{{25}} =  - 1;\)

D. \( \dfrac{{{x^2}}}{{25}} +  \dfrac{{{y^2}}}{{24}} =  - 1.\)

Giải

Chọn (B).

Bài 19 trang 127 SBT Hình học 10 nâng cao

Elip có hai tiêu điểm là \(O(0 ; 0), F(4 ; 0)\) và một đỉnh là \(A(-2 ; 0),\) có tâm sai là

A.  \( \dfrac{1}{3};\)

B. \( \dfrac{2}{3};\)

C. \( \dfrac{3}{4};\)

D. \( \dfrac{1}{2}.\)

Giải

Chọn (D).

Bài 20 trang 127 SBT Hình học 10 nâng cao

Elip \((E)\) có độ dài trục bé bằng tiêu cự. Tâm sai của \((E)\) là :

A. \( \dfrac{1}{{\sqrt 2 }};\)

B. \( \dfrac{2}{{\sqrt 2 }};\)

C. \( \dfrac{1}{3};\)

D. \( 1.\)

Giải

Chọn (A).

Bài 21 trang 127 SBT Hình học 10 nâng cao

Hypebol có hai tiêu điểm là \(F_1(-2 ; 0), F_2(2 ; 0)\) và một đỉnh là \(A(1 ; 0)\) có phương trình là:

A.\( \dfrac{{{y^2}}}{1} -  \dfrac{{{x^2}}}{3} = 1;\)

B. \( \dfrac{{{x^2}}}{1} +  \dfrac{{{y^2}}}{3} = 1;\)

C. \( \dfrac{{{x^2}}}{3} -  \dfrac{{{y^2}}}{1} = 1;\)

D. \( \dfrac{{{x^2}}}{1} -  \dfrac{{{y^2}}}{3} = 1.\)

Giải

Chọn (D).

Bài 22 trang 127 SBT Hình học 10 nâng cao

Hypebol có hai tiệm cận vuông góc với nhau, độ dài trục thực bằng \(6\), có phương trình chính tắc là:

A. \( \dfrac{{{x^2}}}{6} -  \dfrac{{{y^2}}}{1} = 1;\)

B. \( \dfrac{{{x^2}}}{6} -  \dfrac{{{y^2}}}{6} = 1;\)

C. \( \dfrac{{{x^2}}}{9} -  \dfrac{{{y^2}}}{9} = 1;\)

D. \( \dfrac{{{x^2}}}{1} -  \dfrac{{{y^2}}}{6} = 1.\)

Giải

Chọn (C).

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan