Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 7, 8, 9, 10, 11, 12 trang 124, 125 SBT Hình học 10 Nâng cao

Bình chọn:
3.7 trên 13 phiếu

Giải bài tập Bài 7, 8, 9, 10, 11, 12 trang 124, 125 SBT Hình học 10 Nâng cao

Bài 7 trang 124 SBT Hình học 10 nâng cao

Cho điểm \(M(1 ; 2)\) và đường thẳng \(d: 2x+y-5=0\). Tọa độ của điểm đối xứng với \(M\) qua \(d\) là

A. \(\left( { \dfrac{9}{5} ;  \dfrac{{12}}{5}} \right);\)

B. \((-2 ; 6) ;\)

C. \(\left( {0 ;  \dfrac{3}{2}} \right);\)

D. \((3 ; -5) .\)

Giải

Chọn (A).

Bài 8 trang 125 SBT Hình học 10 nâng cao

Cho đường thẳng \(d: -3x+y-3=0\) và điểm \(N(-2 ; 4)\). Tọa độ hình chiếu vuông góc của \(N\) trên \(d\) là

A. \((-3 ; -6) ;\)

B. \(\left( { -  \dfrac{1}{3} ;  \dfrac{{11}}{3}} \right);\)

C. \(\left( { \dfrac{2}{5} ;  \dfrac{{21}}{5}} \right);\)

D. \(\left( { \dfrac{1}{{10}} ;  \dfrac{{33}}{{10}}} \right).\)

Giải

Chọn (D).

Bài 9 trang 125 SBT Hình học 10 nâng cao

Cho hai đường thẳng \({d_1}: mx + (m - 1)y + 2m = 0 ,  {d_2}: 2x + y - 1 = 0\). Nếu \(d_1\) song song với \(d_2\) thì

A. \(m=1 ;\)

B. \(m=-2 ;\)

C. \(m=2 ;\)

D. \(m\) tùy ý.

Giải

Chọn (C).

Bài 10 trang 125 SBT Hình học 10 nâng cao

Cho hai đường thẳng \({d_1}: 2x - 4y - 3 = 0,  {d_2}: 3x - y + 17 = 0\). Số đo góc giữa \(d_1\) và \(d_12\) là

A. \( \dfrac{\pi }{4};\

B. \( \dfrac{\pi }{2};\)

C. \( \dfrac{{3\pi }}{4};\)

D. \( -  \dfrac{\pi }{4}.\)

Giải

Chọn (A).

Bài 11 trang 125 SBT Hình học 10 nâng cao

Cho đường thẳng \(d: 4x-3y+13=0\). Phương trình các đường phân giác của các góc tạo bởi \(d\) và trục \(Ox\) là:

A. \(4x+3y+13=0\) và \(4x-y+13=0 ;\)

B. \(4x-8y+13=0\) và \(4x+2y+13=0 ;\)

C. \(x+3y+13=0\) và \(x-3y+13=0 ;\)

D. \(3x+y+13=0\) và \(3x-y+13=0 .\)

Giải

Chọn (B).

Bài 12 trang 125 SBT Hình học 10 nâng cao

Cho hai đường thẳng song song \(d_1: 5x-7y+4=0\) và \(d_2: 5x-7y+6=0.\)

a) Phương trình đường thẳng song song và cách đều \(d_1\) và \(d_2\) là:

A. \(5x-7y+2=0 ;\)

B. \(5x-7y-3=0 ;\)

C. \(5x-7y-3=0 ;\)

D. \(5x-7y+5=0.\)

b) Khoảng cách giữa \(d_1\) và \(d_2\) là:

A. \( \dfrac{4}{{\sqrt {74} }};\)

B. \( \dfrac{6}{{\sqrt {74} }};\)

C. \( \dfrac{2}{{\sqrt {74} }};\)

D. \( \dfrac{{10}}{{\sqrt {74} }}.\)

Giải

a) Chọn (D) ;

b) Chọn (C).

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan