Bài 7, 8, 9, 10, 11, 12 trang 124, 125 SBT Hình học 10 Nâng cao

Bình chọn:
3.7 trên 12 phiếu

Giải bài tập Bài 7, 8, 9, 10, 11, 12 trang 124, 125 SBT Hình học 10 Nâng cao

Bài 7 trang 124 SBT Hình học 10 nâng cao

Cho điểm \(M(1 ; 2)\) và đường thẳng \(d: 2x+y-5=0\). Tọa độ của điểm đối xứng với \(M\) qua \(d\) là

A. \(\left( { \dfrac{9}{5} ;  \dfrac{{12}}{5}} \right);\)

B. \((-2 ; 6) ;\)

C. \(\left( {0 ;  \dfrac{3}{2}} \right);\)

D. \((3 ; -5) .\)

Giải

Chọn (A).

Bài 8 trang 125 SBT Hình học 10 nâng cao

Cho đường thẳng \(d: -3x+y-3=0\) và điểm \(N(-2 ; 4)\). Tọa độ hình chiếu vuông góc của \(N\) trên \(d\) là

A. \((-3 ; -6) ;\)

B. \(\left( { -  \dfrac{1}{3} ;  \dfrac{{11}}{3}} \right);\)

C. \(\left( { \dfrac{2}{5} ;  \dfrac{{21}}{5}} \right);\)

D. \(\left( { \dfrac{1}{{10}} ;  \dfrac{{33}}{{10}}} \right).\)

Giải

Chọn (D).

Bài 9 trang 125 SBT Hình học 10 nâng cao

Cho hai đường thẳng \({d_1}: mx + (m - 1)y + 2m = 0 ,  {d_2}: 2x + y - 1 = 0\). Nếu \(d_1\) song song với \(d_2\) thì

A. \(m=1 ;\)

B. \(m=-2 ;\)

C. \(m=2 ;\)

D. \(m\) tùy ý.

Giải

Chọn (C).

Bài 10 trang 125 SBT Hình học 10 nâng cao

Cho hai đường thẳng \({d_1}: 2x - 4y - 3 = 0,  {d_2}: 3x - y + 17 = 0\). Số đo góc giữa \(d_1\) và \(d_12\) là

A. \( \dfrac{\pi }{4};\

B. \( \dfrac{\pi }{2};\)

C. \( \dfrac{{3\pi }}{4};\)

D. \( -  \dfrac{\pi }{4}.\)

Giải

Chọn (A).

Bài 11 trang 125 SBT Hình học 10 nâng cao

Cho đường thẳng \(d: 4x-3y+13=0\). Phương trình các đường phân giác của các góc tạo bởi \(d\) và trục \(Ox\) là:

A. \(4x+3y+13=0\) và \(4x-y+13=0 ;\)

B. \(4x-8y+13=0\) và \(4x+2y+13=0 ;\)

C. \(x+3y+13=0\) và \(x-3y+13=0 ;\)

D. \(3x+y+13=0\) và \(3x-y+13=0 .\)

Giải

Chọn (B).

Bài 12 trang 125 SBT Hình học 10 nâng cao

Cho hai đường thẳng song song \(d_1: 5x-7y+4=0\) và \(d_2: 5x-7y+6=0.\)

a) Phương trình đường thẳng song song và cách đều \(d_1\) và \(d_2\) là:

A. \(5x-7y+2=0 ;\)

B. \(5x-7y-3=0 ;\)

C. \(5x-7y-3=0 ;\)

D. \(5x-7y+5=0.\)

b) Khoảng cách giữa \(d_1\) và \(d_2\) là:

A. \( \dfrac{4}{{\sqrt {74} }};\)

B. \( \dfrac{6}{{\sqrt {74} }};\)

C. \( \dfrac{2}{{\sqrt {74} }};\)

D. \( \dfrac{{10}}{{\sqrt {74} }}.\)

Giải

a) Chọn (D) ;

b) Chọn (C).

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan