Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 23, 24, 25, 26, 27 trang 127, 128 SBT Hình học 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Bài 23, 24, 25, 26, 27 trang 127, 128 SBT Hình học 10 Nâng cao

Bài 23 trang 127 SBT Hình học 10 nâng cao

Hypebol \({x^2} -  \dfrac{{{y^2}}}{4} = 1\) có phương trình hai đường chuẩn là:

A. \(x =  \pm 1;\)

B. \(x =  \pm  \dfrac{1}{{\sqrt 5 }};\)

C. \(x =  \pm 1;\)

D. \(x =  \pm 2.\)

Giải

Chọn (B).

Bài 24 trang 127 SBT Hình học 10 nâng cao

Đường tròn ngoại tiếp hình chữ nhật cơ sở của hypebol : \( \dfrac{{{x^2}}}{4} - {y^2} = 1\) có phương trình:

A. \({x^2} + {y^2} = 4;\)

B. \({x^2} + {y^2} = 1;\)

C. \({x^2} + {y^2} = 5;\)

D. \({x^2} + {y^2} = 3.\)

Giải

Chọn (C).

Bài 25 trang 128 SBT Hình học 10 nâng cao

Parabol \((P)\) có tiêu điểm \(F(2 ; 0)\) có phương trình chính tắc là:

A. \({y^2} = 16x;\)

B. \({y^2} = 8x;\)

C. \({y^2} = 4x;\)

D. \({y^2} = 2x.\)

Giải

Chọn (B).

Bài 26 trang 128 SBT Hình học 10 nâng cao

Cônic có tâm sai \(e =  \dfrac{2}{{\sqrt 3 }}\) là

A. một elip ;                                                 

B. một hypebol ;

C. một parabol ;

D. một đường tròn.

Giải

Chọn (B).

Bài 27 trang 128 SBT Hình học 10 nâng cao

Cho đường thẳng \(\Delta \) và một điểm F không thuộc \(\Delta \). Tập hợp các điểm M sao cho \(MF =  \dfrac{1}{{\sqrt 2 }}d(M ; \Delta )\) là:

A. một elip ;

B. một hypebol ;

C. một parabol ;

D. một đường khác.

Giải

Chọn (A).

Sachbaitap.com

Bài viết liên quan