Bài 1.9 trang 4 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 1.9 trang 4 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Có bốn dung dịch : natri clorua, ancol etylic, axit axetic, kali sunfat đều có nồng độ 0,1 mol/l. Khả năng dẫn điện của các dung dịch đó tăng dần theo thứ tự nào trong các thứ tự sau đây :

Có bốn dung dịch : natri clorua, ancol etylic, axit axetic, kali sunfat đều có nồng độ 0,1 mol/l. Khả năng dẫn điện của các dung dịch đó tăng dần theo thứ tự nào trong các thứ tự sau đây :

\(A.\,Nacl < {C_2}{H_5}OH < C{H_3}{\rm{COOH < }}\)\({{\rm{K}}_2}S{O_4}; \)

\(B.\,{C_2}{H_5}OH < C{H_3}{\rm{COOH < NaCl < }}\)\({{\rm{K}}_2}S{O_4};  \)

\(C.\,{C_2}{H_5}OH < C{H_3}{\rm{COOH < }}{{\rm{K}}_2}S{O_4} \)\(< NaCl;\)

\(D.\,C{H_3}{\rm{COOH < NaCl < }}{{\rm{C}}_2}{H_5}OH \)\(< {K_2}S{O_4}; \)

Giải 

Khả năng dẫn điện của các dung dịch tăng dần theo thứ tự : ancol etylic, axit axetic, natri clorua, kali sunfat. Như vậy phương án B đúng

Giải thích : Khả năng dẫn điện của các dung dịch tăng khi nồng độ các ion trong dung dịch tăng. Ancol etylic là chất không điện li nên không phân li thành ion ; axit axetic là chất điện li yếu nên chỉ phân li một phần thành ion :

                 \(C{H_3}{\rm{COO}}H \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over {\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} {H^ + } + C{H_3}{\rm{CO}}{{\rm{O}}^ - }\)

Natri clorua và kali sunfat phân li hoàn toàn :

                   \(\eqalign{  & NaCl \to N{a^ + } + C{l^ - }  \cr  & {K_2}S{O_4} \to 2{K^ + } + SO_4^{2 - } \cr} \)

Hai chất \(NaCl\,và\,{K_2}S{O_4}\) đều có nồng độ 0,1 mol/l nên trong dung dịch NaCl nồng độ các ion là 0,2 mol/l, và trong dung dịch \({K_2}S{O_4}\) nồng độ các ion là 0,3 mol/l. Vì vậy, dung dịch \({K_2}S{O_4}\) dẫn điện tốt hơn.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan