Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 21 tiết 2 trang 78, 79 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 2 tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tính. Tô màu vàng con đường dài nhất, màu xanh con đường ngắn nhất. Ngày thứ nhất, bác Thanh trồng được 35 cây đu đủ. Ngày thứ hai, bác trồng được 15 cây chuối. Hỏi cả hai ngày bác Thanh trồng được bao nhiêu cây đu đủ và chuối? Mực nước trong bể cao 48 cm. Sau cơn mưa, mực nước trong bể tăng thêm 12 cm. Hỏi lúc này mực nước trong bể cao bao nhiêu xăng-ti-mét?

Câu 1 (Bài 21, tiết 2) trang 78, VBT Toán 2 tập 1

Câu hỏi:

Tính.

51 + 29 = .....               72 + 8 = .....                         36 + 34 = .....

Phương pháp:

Thực hiện đặt tính rồi tính (hoặc tính nhẩm) kết quả các phép cộng trên rồi điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Lời giải:

Tính: 51 + 29 

Em thực hiện cộng chữ số hàng đơn vị: 1 + 9 bằng 10, viết 0 nhớ 1 (nhớ 1 sang hàng chục) ; cộng chữ số hàng chục: 5 + 2 bằng 7, nhớ 1 bằng 8. Vậy: 51 + 29 = 80.

Em làm tương tự với các phép tính tiếp theo và được kết quả như sau:

51 + 29 = 80                                 72 + 8 = 80                           36 + 34 = 70

Câu 2 (Bài 21, tiết 2) trang 79, VBT Toán 2 tập 1

Câu hỏi:

Tô màu vàng con đường dài nhất, màu xanh con đường ngắn nhất.

Phương pháp:

Tính tổng chiều dãi mỗi con đường rồi tô màu theo yêu cầu của bài toán.

Lời giải:

Em thực hiện phép tính để tính độ dài từng con đường:

Con đường 1: 49 cm + 11 cm 

Em thực hiện cộng chữ số hàng đơn vị: 9 + 1 bằng 10, viết 0 nhớ 1 (nhớ 1 sang hàng chục); cộng chữ số hàng chục: 4 + 1 bằng 5, nhớ 1 bằng 6. Vậy 49 cm + 11 cm = 60 cm.

Con đường 2: 9 cm + 52 cm

Em thực hiện cộng chữ số hàng đơn vị: 9 + 2 bằng 11, viết 1 nhớ 1 (nhớ 1 sang hàng chục); cộng chữ số hàng chục: 0 + 5 bằng 0, nhớ 1 bằng 6. Vậy 9 cm + 52 cm = 61 cm.

Sau khi thực hiện các phép tính, em thấy con đường 1 có chiều dài là 60 cm, con đường 2 có chiều dài là 61 cm và con đường 3 có chiều dài là 100 cm. Vậy em tô màu xanh vào con đường 1 là con đường ngắn nhất và màu vàng vào con đường 3 là con đường dài nhất.

Em tô màu như sau: 

Câu 3 (Bài 21, tiết 2) trang 79, VBT Toán 2 tập 1

Câu hỏi:

Ngày thứ nhất, bác Thanh trồng được 35 cây đu đủ. Ngày thứ hai, bác trồng được 15 cây chuối. Hỏi cả hai ngày bác Thanh trồng được bao nhiêu cây đu đủ và chuối?

Phương pháp:

Số cây cả hai ngày bác Thanh trồng = Số cây đu đủ + Số cây chuối.

Lời giải:

Để biết cả hai ngày bác Thanh trồng được bao nhiêu cây đu đủ và cây chuối, em thực hiện phép cộng: lấy số cây đu đủ ngày thứ nhất bác trồng được (35 cây) + số cây chuối ngày thứ hai bác trồng được 

(15 cây). Em có phép tính: 35 + 15 = 50 (cây).

Bài giải

Tổng số cây đu đủ và cây chuối bác Thanh trồng được trong hai ngày là:

35 + 15 = 50 (cây)

Đáp số: 50 cây.

Câu 4 (Bài 21, tiết 2) trang 79, VBT Toán 2 tập 1

Câu hỏi:

Mực nước trong bể cao 48 cm. Sau cơn mưa, mực nước trong bể tăng thêm 12 cm. Hỏi lúc này mực nước trong bể cao bao nhiêu xăng-ti-mét?

Phương pháp:

Sau cơn mưa mực nước trong bể = Mực nước trong bể lúc đầu + mực nước tăng thêm.

Lời giải:

Muốn biết lúc này mực nước trong bể cao bao nhiêu xăng-ti-mét, em thực hiện phép cộng: lấy chiều cao mực nước trong bể lúc đầu (48 cm) + chiều cao mực nước trong bể tăng thêm sau cơn mưa (12 cm). Em có phép tính: 48 + 12 = 60 (cm).

Bài giải

Lúc này mực nước trong bể cao số xăng-ti-mét là:

48 + 12 = 60 (cm)

Đáp số: 60 cm.

Câu 5 (Bài 21, tiết 2) trang 79, VBT Toán 2 tập 1

Câu hỏi:

Số?

Phương pháp:

Quan sát hình vẽ, em hãy tính nhẩm để điền các số con thiếu trong các phép tính ở hàng dọc và hàng ngang.

Lời giải:

Em thực hiện phép tính: 14 – 4 = 10; 6 + 19 = 25 ; 25 – 15 = 10 ; 8 + 7 = 15.

Em điền như sau:

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan