Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 2.8 trang 21 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

a.Tính tỉ số

Lực  \({\vec F_1}\) tác dụng lên một vật trong khoảng thời gian 0,8 s làm vận tốc của nó thay đổi từ 0,4 m/s đến 0,8 m/s . Lực khác \({\vec F_2}\) tác dụng lên nó trong khoảng thời gian 2s làm vận tốc của nó thay đổi từ 0,8 m/s đến 1 m/s (  \({\vec F_1}\) và  \({\vec F_2}\) luôn cùng phương với chuyển động ).

a. Tính tỉ số \({{{F_1}} \over {{F_2}}}\) ,biết rằng các lực này không đổi trong suốt thời gian tác dụng.

b. Nếu lực \({F_2}\)  tác dụng lên vật trong khoảng thời gian 1,1s thì vận tốc của vật thay đổi thế nào ?

Giải:

a. \({F_1} = m{a_1} = m.\dfrac{{0,8 - 0,4}}{{0,8}} = m.0,5\)

\({F_2} = m{a_2} = m\dfrac{{1 - 0,8}}{2} = m.0,1\)

\(\dfrac{{{F_1}}}{{{F_2}}} = 5\)

b. \(\Delta v = {a_2}\Delta t = 0,1.1,1 = 0,11m/s\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan