Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 3.85 trang 36 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Bình chọn:
3 trên 3 phiếu

Các cation và anion đều có cấu hình electron lớp ngoài cùng là (3s23p6). Xác định vị trí của R, Y, X trong bảng tuần hoàn.

Các cation \(R^+, Y^{2+}\) và anion \(X^-\) đều có cấu hình electron lớp ngoài cùng là \(3s^23p^6\). Xác định vị trí của R, Y, X trong bảng tuần hoàn.

Lời giải:

 \({R^ + }:3{s^2}3{p^6} \to R:1{s^2}2{{\rm{s}}^2}2{p^6}3{{\rm{s}}^2}3{p^6}4{{\rm{s}}^1}:STT = Z = 19\left( K \right)\), chu kỳ 4 nhóm IA

 \({Y^{2 + }}:3{s^2}3{p^6} \to Y:1{s^2}2{{\rm{s}}^2}2{p^6}3{{\rm{s}}^2}3{p^6}4{{\rm{s}}^2}:STT = Z = 20\left( {Ca} \right)\), chu kỳ 4, nhóm IIA

 \({X^ - }:3{s^2}3{p^6} \to X:1{s^2}2{{\rm{s}}^2}2{p^6}3{{\rm{s}}^2}3{p^5}:STT = Z = 17\left( {Cl} \right)\), chu kỳ 3 nhóm VIIA

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan