Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 4.62 trang 57 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Thiên Vương tinh có khối lượng lớn hơn

Thiên Vương tinh có khối lượng lớn hơn khối lượng của Trái Đất 15 lần và đường kính thì lớn hơn 4 lần. Gia tốc trọng trường trên bề mặt Thiên Vương tinh gần bằng giá trị nào sau đây ?

\(\eqalign{  & A.5m/{s^2}.  \cr  & B.9m/{s^2}.  \cr  & C.36m/{s^2}.  \cr  & D.150m/{s^2}. \cr} \) 

Giải:

Chọn đáp án B.

Gia tốc trọng trường trên bề măt Trái đất là \(g = \dfrac{{GM}}{{{R^2}}}\)

Gia tốc trong trường trên bề mặt Thiên Vương tinh là: \(g' = \dfrac{{GM'}}{{R{'^2}}}\)

R và R' là bán kính tương ứng của Trái đất và Thiêng Vương tinh.

Tỉ số:

\(\begin{gathered}
\frac{{g'}}{g} = \frac{{M'}}{M}.{\left( {\frac{R}{{R'}}} \right)^2} = 15.\frac{1}{{16}} \hfill \\
g' = \frac{{15}}{{16}}g = \frac{{15}}{{16}}.9,8 = 9,18\,m/{s^2} \hfill \\
\end{gathered} \)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan