Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 5, 6, 7, 8, 9 trang 100 SGK Toán 8 tập 2 - Hình hộp chữ nhật (tiếp)

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài 5, 6, 7, 8, 9 trang 100 SGK Toán 8 tập 2 -Hình hộp chữ nhật (tiếp).Bài 5 Người ta tô đậm những cạnh song song và bằng nhau của một hình hộp chữ nhật như ở hình 80a. Hãy thực hiện điều đó với hình 80b và 80c.

Bài 5 trang 100 SGK Toán lớp 8 tập 2

Câu hỏi:

Người ta tô đậm những cạnh song song và bằng nhau của một hình hộp chữ nhật như ở hình 80a. Hãy thực hiện điều đó với hình 80b và 80c.

Phương pháp:

Áp dụng tính chất của hình hộp chữ nhật.

Lời giải:

Bài 6 trang 100 SGK Toán lớp 8 tập 2

Câu hỏi:

\(ABCD.A{_1}{B_1}{C_1}{D_1}\)  là một hình lập phương (h.81). Quan sát hình và cho biết :

a) Những cạnh nào song song với cạnh \(C_1C\)?

b) Những cạnh nào song song với cạnh  \(A_1D_1\)? 

Phương pháp:

Áp dụng tính chất của hình lập phương.

Lời giải:

a) Những cạnh song song với cạnh CC1 là: AA1, BB1, DD1

b) Những cạnh song song với cạnh A1D1 là: B1C1, BC, AD

Bài 7 trang 100 SGK Toán lớp 8 tập 2

Câu hỏi:

Một căn phòng dài 4,5m, rộng 3,7m và cao 3,0m.

Người ta muốn quét vôi trần nhà và bốn bức tường. Biết rằng tổng diện tích các cửa là 5,8m2. Hãy tính diện tích cần quét vôi.

Lời giải:

Ta có: Diện tích cần quét vôi bằng diện tích bốn bức tường + diện tích trần - diện tích cửa. 

Mà diện tích 4 bức tường chính là diện tích xung quanh của hình hộp (hay căn phòng)

Nên diện tích cần quét vôi = diện tích xung quanh + diện tích trần - diện tích cửa. 

Diện tích trần nhà là:

     \( 4,5 \times  3,7 = 16,65 (m^2)\)

Diện tích xung quanh căn phòng là:

      \(2.(4,5 + 3,7). 3= 49,2(m^2) \)

Diện tích cần quét vôi là:

      \(16,65 + 49,2 - 5,8 = 60,05 (m^2) \)

Bài 8 trang 100 SGK Toán lớp 8 tập 2

Câu hỏi:

Hình 82 vẽ một phòng ở. Quan sát hình và giải thích vì sao:

a. Đường thẳng \(b\) song song với mp \((P)\)?

b. Đường thẳng \(p \) song song với sàn nhà?

Lời giải:

a) Ta có b không thuộc mặt phẳng (P) và b // a, a nằm trong (P). Nên b// (P).

b) Ta có p không thuộc sàn nhà và đường thẳng p song song với đường thẳng q trong sàn nhà nên p song song với sàn nhà.

Bài 9 trang 100 SGK Toán lớp 8 tập 2

Câu hỏi:

Hình hộp chữ nhật \(ABCD.EFGH\) (h83) có cạnh \(AB\) song song với mặt phẳng \((EFGH)\).

a) Hãy kể tên các cạnh khác song song với mặt phẳng \((EFGH)\)

b) Cạnh \(CD\) song song với những mặt phẳng nào?

c) Đường thẳng \(AH\) không song song với mặt phẳng \((EFGH)\), hãy chỉ ra mặt phẳng song song với đường thẳng đó.

Phương pháp:

Áp dụng các định nghĩa:

- Hình hộp chữ nhật.

- Khi đường thẳng \(d\) không nằm trong mặt phẳng \((ABCD)\) mà \(d\) song song với đường thẳng của mặt phẳng này thì ta nói đường thẳng \(d\) song song với mặt phẳng \((ABCD)\).

- Hình bình hành.

Lời giải:

a) BC // FG ⇒ BC // (EFGH)

CD // HG ⇒ CD // (EFGH)

AD // EH ⇒ AD // (EFGH)

Vậy: ngoài AB, các cạnh song song với mặt phẳng (EFGH) là BC, CD, AD

b) CD // AB ⇒ CD // (ABFE)

và CD // (EFGH) ( theo ý a).

c) Vì AB // HG, AB = HG ⇒ ABGH là hình bình hành

⇒ AH // BG

⇒ AH // (BCGF)

Vậy mặt phẳng song song với đường thẳng AH là mặt phẳng (BCGF).

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan