Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 53 tiết 2 trang 55, 56 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.2 trên 10 phiếu

>; <; =? a) Nối 4 điểm trong hình dưới đây theo thứ tự các số từ lớn đến bé. b) Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp. Ở vườn quốc gia có bốn chú khỉ là: khỉ mốc, khỉ đuôi vàng, khỉ mặt đỏ và khỉ đột. Nối tên mỗi bạn với cuốn sách đã mua.

Câu 1 (Bài 53, tiết 2) trang 55, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

>; <; =?

a) 620 …… 650

b) 483 …… 433

c) 582 …… 852

d) 714 …… 801

e) 1000 …… 975

g) 670 …… 600 + 70

Phương pháp:

Cách so sánh các số:

- Số nào có nhiều chữ số hơn thì lớn hơn.

- So sánh các cặp chữ số trong cùng một hàng theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải:

Em lần lượt so sánh từng cặp chữ số ở từng hàng kể từ trái sang phải.

620 và 650, em thấy rằng chữ số hàng trăm đều là 6; em tiếp tục so sánh chữ số hàng chục thấy rằng: chữ số hàng chục của số 620 là 2, chữ số hàng chục của số 650 là 5 ta có: 2 < 5 nên 620 < 650.

Em làm như sau:

a) 620 < 650

b) 483 > 433

c) 582 < 852

d) 714 < 801

e) 1000 > 975

g) 670 = 600 + 70

Câu 2 (Bài 53, tiết 2) trang 55, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

a) Nối 4 điểm trong hình dưới đây theo thứ tự các số từ lớn đến bé.

b) Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Sau khi nối em nhận được chữ cái .........................................................................................

Phương pháp:

Cách so sánh các số: So sánh các cặp chữ số trong cùng một hàng theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải:

a) Em thấy 4 số 573; 375; 735; 537 được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là: 735; 573; 537; 375 nên em thức hiện nối như sau:

b) Sau khi nối, em nhận được chữ cái N.

Câu 3 (Bài 53, tiết 2) trang 55, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Ở vườn quốc gia có bốn chú khỉ là: khỉ mốc, khỉ đuôi vàng, khỉ mặt đỏ và khỉ đột.

Trong ba tháng đầu năm, bốn chú đó đã ăn số quả chuối như sau:

Khỉ mốc: 360 quả;

Khỉ đuôi vàng: 365 quả;

Khỉ mặt đỏ: 356 quả;

Khỉ đột: 350 quả.

a)   Chú khỉ nào ăn nhiều quả chuối nhất?

A. Khỉ mốc

B. Khỉ đuôi vàng

C. Khỉ mặt đỏ

D. Khỉ đột

b) Chú khỉ nào ăn ít quả chuối nhất?

A. Khỉ mốc

B. Khỉ đuôi vàng

C. Khỉ mặt đỏ

D. Khỉ đột

Phương pháp:

So sánh số quả chuối mỗi chú khỉ ăn để trả lời câu hỏi.

Cách so sánh các số: So sánh các cặp chữ số trong cùng một hàng theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải:

Ta có 350 < 356 < 360 < 365

Nên khỉ đuôi vàng ăn nhiều quả chuối nhất, khỉ đột ăn ít quả chuối nhất.

a) Chọn B.

b) Chọn D.

Câu 4 (Bài 53, tiết 2) trang 56, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Ở một hiệu sách có bán ba loại sách như sau:

Sách Toán học có 428 trang;

Sách Ảo thuật có 1 000 trang;

Sách Khoa học có 482 trang.

Ba bạn Nam, Việt và Rô-bốt vào hiệu sách mua ba cuốn sách khác nhau. Biết Nam mua cuốn sách có nhiều trang nhất và Việt mua cuốn sách có nhiều trang hơn cuốn sách của Rô-bốt.

Nối tên mỗi bạn với cuốn sách đã mua.

Phương pháp:

Cách so sánh các số:

- Số nào có nhiều chữ số hơn thì lớn hơn.

- So sánh các cặp chữ số trong cùng một hàng theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải:

Em thấy: 428 < 482 < 1 000

Nam mua cuốn sách có nhiều trang nhất nên Nam mua sách Ảo thuật 

Việt mua cuốn sách có nhiều trang hơn cuốn sách của Rô-bốt nên Việt mua sách Khoa học

Rô-bốt mua sách Toán học

Em nối như sau:

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan