Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 6.18 trang 9 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.2 trên 11 phiếu

Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn

Câu hỏi:

Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn

\(\frac{{ - 1}}{8}; - \frac{5}{{24}};\frac{7}{{18}}; - \frac{5}{9};\frac{1}{2}\)

Lời giải:

Ta có: \(\frac{{ - 1}}{8} = \frac{{ - 9}}{{72}}; - \frac{5}{{24}} = \frac{{ - 15}}{{72}};\frac{7}{{18}} = \frac{{28}}{{72}}; - \frac{5}{9} = \frac{{ - 40}}{{72}};\frac{1}{2} = \frac{{36}}{{72}}\)

Vì (-40) < (-15) < (-9) < 28 < 36 nên \( - \frac{5}{9} <  - \frac{5}{{24}} < \frac{{ - 1}}{8} < \frac{7}{{18}} < \frac{1}{2}\)

Vậy các phân số sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

\( - \frac{5}{9};\frac{{ - 5}}{{24}};\frac{{ - 1}}{8};\frac{7}{{18}};\frac{1}{2}\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan