Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 6.24 trang 12 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.1 trên 10 phiếu

Tính một cách hợp lí:

Câu hỏi:

Tính một cách hợp lí:

\(\begin{array}{l}a)A = \frac{{ - 5}}{7} + \frac{8}{{11}} + ( - \frac{2}{7}) + \frac{1}{2} + \frac{3}{{11}};\\b)B = \frac{{11}}{{17}} + ( - \frac{8}{{19}}) + ( - \frac{3}{4}) + \frac{6}{{17}} - \frac{{30}}{{19}}.\end{array}\)

Lời giải:

Đối với bài tính một cách hợp lí của biểu thức là tổng của các phân số, ta thường áp dụng tính chất giao hoán, tính chất kết hợp để nhóm các phân số có cùng mẫu số với nhau rồi thực hiện phép tính.

\(\begin{array}{l}a)A = \frac{{ - 5}}{7} + \frac{8}{{11}} + ( - \frac{2}{7}) + \frac{1}{2} + \frac{3}{{11}}\\ = [\frac{{ - 5}}{7} + ( - \frac{2}{7})] + (\frac{8}{{11}} + \frac{3}{{11}}) + \frac{1}{2}\\ = \frac{{ - 7}}{7} + \frac{{11}}{{11}} + \frac{1}{2}\\ = ( - 1) + 1 + \frac{1}{2}\\ = \frac{1}{2}\\b)B = \frac{{11}}{{17}} + ( - \frac{8}{{19}}) + ( - \frac{3}{4}) + \frac{6}{{17}} - \frac{{30}}{{19}}.\\ = (\frac{{11}}{{17}} + \frac{6}{{17}}) + [( - \frac{8}{{19}}) - \frac{{30}}{{19}}] + ( - \frac{3}{4})\\ = \frac{{17}}{{17}} + \frac{{ - 38}}{{19}} + ( - \frac{3}{4})\\ = 1 + ( - 2) + ( - \frac{3}{4})\\ = \frac{{ - 7}}{4}\end{array}\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan