Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 7.19 trang 31 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.5 trên 8 phiếu

Bạn Nam tính giá trị của biểu thức (3,95 + 4,81). 4,71 được kết quả bằng 45,25. Em hãy ước lượng giá trị của biểu thức trên rồi cho biết Nam tính đúng hay sai.

Câu hỏi:

Bạn Nam tính giá trị của biểu thức (3,95 + 4,81). 4,71 được kết quả bằng 45,25. Em hãy ước lượng giá trị của biểu thức trên rồi cho biết Nam tính đúng hay sai.

Phương pháp:

Nhận xét từng số trong biểu thức nhỏ hơn số nguyên gần nó nhất

Lời giải:

Ta thấy 3,95 < 4; 4,81 < 5; 4,71 < 5 nên ước lượng giá trị biểu thức trên nhỏ hơn (4 + 5) . 5 = 45 

Mà 45,25 > 45.

Vậy Nam đã tính sai.

Tính toán lại ta được: (3,95 + 4,81) . 4,71 = 8,76 . 4,71 = 41,2596.

Kết quả đúng là 41,2596.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan