Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 72 tiết 1 trang 116, 117 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.3 trên 6 phiếu

a) Những hình không là khối trụ: A, …… b) Những hình không là khối cầu: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp (theo mẫu). Em hãy vẽ tiếp chiếc lọ hoa (theo mẫu) rồi tô màu trang trí. Chấm 7 điểm trên ba đường thẳng (hình A) sao cho mỗi đường thẳng có 3 điểm (theo mẫu).

Câu 1 (Bài 72, tiết 1) trang 116, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Số?

Lời giải:

a)

Trong hình có những đoạn thẳng sau: AB, BC, AC, CD, DE, EA, BD. 

Trong hình có 1 hình tam giác BCD

Trong hình có 2 hình tứ giác ABDE và ACDE

Vậy, em điền vào chỗ chấm như sau:

Trong hình bên:

 7 đoạn thẳng;

Có 1 hình tam giác;

Có 2 hình tứ giác.

b) 

Trong hình có 4 đoạn thẳng và 8 đường cong. Em điền vào chỗ chấm như sau:

Trong hình bên:

Có 4 đoạn thẳng;

Có 8 đường cong. 

Câu 2 (Bài 72, tiết 1) trang 116, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Cho các hình A, B, C, D, E như sau:

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp (theo mẫu)

a) Những hình không là khối trụ: A, ………………

b) Những hình không là khối cầu: …………………

Lời giải:

Quan sát hình, em thấy hình A là khối lập phương, hình B là khối trụ, hình C là khối chóp, hình D là khối hộp chữ nhật, hình E là khối cầu.

Như vậy, em điền kết quả vào chỗ chấm như sau:

a) Những hình không là khối trụ: A, C, D, E

b) Những hình không là khối cầu: A, B, C, D

Câu 3 (Bài 72, tiết 1) trang 117, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Lời giải:

Ba điểm thẳng hàng là ba điểm cùng nằm trên cùng một đường thẳng.

Em điền vào chỗ chấm như sau:

Ba điểm thẳng hàng trong hình vẽ là:

Điểm A, điểm O và điểm D;

Điểm E, điểm O và điểm B; 

Điểm E, điểm D và điểm C;

Câu 4 (Bài 72, tiết 1) trang 117, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Em hãy vẽ tiếp chiếc lọ hoa (theo mẫu) rồi tô màu trang trí.

Lời giải:

Em dùng thước, nối các chấm tròn lại với nhau thành các đoạn thẳng để tạo thành chiếc lọ hoa.

Em nối và tô màu được hình như sau:

Câu 5 (Bài 72, tiết 1) trang 117, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Chấm 7 điểm trên ba đường thẳng (hình A) sao cho mỗi đường thẳng có 3 điểm (theo mẫu).

Lời giải:

Quan sát hình A em thấy có 3 đường thẳng, như vậy để có 7 điểm trên 3 đường thẳng này thì mỗi đường thẳng sẽ có 2 điểm và 1 điểm chung giữa 3 đường thẳng này, nên em được hình như sau:

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan