Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 7.38 trang 38 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.3 trên 11 phiếu

Tính giá trị của các biểu thức sau: a) 0,62 . 351 + (–35,1) : 4; b) 5,25 . 4,1 + (–2,05) . 16,4 + 2,625 . 8,2.

Câu hỏi:

Tính giá trị của các biểu thức sau:

a) 0,62 . 351 + (–35,1) : 4;

b) 5,25 . 4,1 + (–2,05) . 16,4 + 2,625 . 8,2.

Phương pháp:

Đưa về áp dụng tính chất phân phối của phép nhân và phép cộng

Lời giải:

a) 

Cách 1: Thực hiện phép tính theo thứ tự: nhân chia trước, cộng trừ sau.

0,62 . 351 + (–35,1) : 4

= 217,62 + (–8,775)

= 217,62 – 8,775

= 208,845.

Cách 2: Áp tính chất phân phối sau đó tính giá trị biểu thức theo thứ tự thực hiện phép tính.

0,62 . 351 + (–35,1) : 4

= 0,62 . 351 – 351 : 40

= 0,62 . 351 – 351. 0,025

= 351. (0,62 – 0,025) (Tính chất phân phối)

= 351 . 0,595

= 208,845.

b) 

Cách 1: Thực hiện phép tính theo thứ tự: nhân chia trước, cộng trừ sau.

5,25 . 4,1 + (–2,05) . 16,4 + 2,625 . 8,2

= 21,525 + (–33,62) + 21,525

= –12,095 + 21,525

= 21,525 – 12,095

= 9,43.

Cách 2: Áp tính chất phân phối sau đó tính giá trị biểu thức theo thứ tự thực hiện phép tính.

5,25 . 4,1 + (–2,05) . 16,4 + 2,625 . 8,2

= 5,25 . 4,1 + (–2,05) . 4 . 4,1 + 2,625 . 2 . 4,1

= 4,1 . [5,25 + (–2,05) . 4 + 2,625 . 2] (Tính chất phân phối)

= 4,1 . (5,25 + (–8,2) + 5,25)

= 4,1 . 2,3

= 9,43.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan