Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 7.5 trang 25 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.6 trên 12 phiếu

Tìm tập hợp các số thập phân x có một chữ số sau dấu phẩy thỏa mãn: a) x nằm giữa 3,27 và 3,63; b) -5,84 < x < -5,43.

Câu hỏi:

Tìm tập hợp các số thập phân x có một chữ số sau dấu phẩy thỏa mãn:

a)     x nằm giữa 3,27 và 3,63

b)    -5,84 < x < -5,43.

Lời giải:

a)     Các số thập phân x có một chữ số sau dấu phẩy thỏa mãn là: 3,3; 3,4; 3,5; 3,6.

Tập hợp cần tìm là: S = {3,3; 3,4; 3,5; 3,6}

b)    Các số thập phân x có một chữ số sau dấu phẩy thỏa mãn là: -5,8; -5,7; -5,6; 5,5.

Tập hợp cần tìm là: S = {-5,8; -5,7; -5,6; 5,5}

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan