Bài 7.8, 7.9, 7.10, 7.11 trang 19 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

Bình chọn:
3.1 trên 9 phiếu

Khi nói về sóng cơ trong một môi trường, phát biểu nào sau đây là chắc chắn đúng ?

7.8. Khi nói về sóng cơ trong một môi trường, phát biểu nào sau đây là chắc chắn đúng ?

A. Hai phần tử của môi trường cách nhau một nửa bước sóng thì dao động ngược pha.

B. Những phần tử của môi trường trên cùng một hướng truyền sóng và cách nhau một số nguyên lần bước sóng thì dao động cùng pha.

C. Những phần tử của môi trường cách nhau một số nguyên lần bước sóng thì dao động cùng pha.

D. Hai phần tử của môi trường cách nhau một phần tư bước sóng thì dao động lệch pha nhau 90°.

7.9. Một sóng hình sin truyền theo phương Ox từ nguồn O với tần số 20 Hz, có tốc độ truyền sóng nằm trong khoảng từ 0,7 m/s đến 1 m/s .Gọi A và B là hai điểm nằm trên Ox, ở cùng một phía với O và cách nhau 10 cm. Hai phần tử của môi trường tại A và B luôn dao động ngược pha nhau. Tốc độ truyền sóng là

A. 90 cm/s.                      B. 80 cm/s.      

C. 85 cm/s.                      D. 100 cm/s.

7.10. Phương trình sóng là u = 0,25cos(20t - 5x) (m ; s). Phát biểu nào sau đây là sai ?

A. Biên độ của sóng là 25 cm.              

B. Tốc độ truyền sóng là 0,2 m/s.

C. Chu kì của sóng là \({\pi  \over {10}}\) (s).                

D. Tần số của sóng là \({10  \over {\pi}}\)(Hz).

7.11.  Một nguồn sóng o dao động theo phương trình u0(t) = Acos100 \(\pi t\) . Sóng truyền từ o đến M cách nó 30 cm với tốc độ 10 m/s. Phương trình dao động của M là

A.  uM(t) = Acos(100 \(\pi t + {3\pi  \over {2}})\)  

B. uM(t) = Acos100 \(\pi t\).

C. uM(t) = Acos(100 \(\pi t - 3\pi\))    

D. uM(t) = Acos(100 \(\pi t +\pi\))

Đáp án:

7.8 7.9 7.10 7.11
B B B C

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Vật lí 12 - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan