Bài 9.34 trang 75 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 9.34 trang 75 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Viết công thức cấu tạo và gọi tên các axit cacboxylic có công thức phân tử :

Viết công thức cấu tạo và gọi tên các axit cacboxylic có công thức phân tử : \({C_5}{H_{10}}{O_2},{C_3}{H_4}O,{C_4}{H_6}{O_2}\)

Giải :

- Các axit \({C_5}{H_{10}}{O_2}:C{H_3}C{H_2}C{H_2}C{H_2}{\rm{COOH}}\) axit pentaonic (axit valeric)

\(C{H_3}CH(C{H_3})C{H_2}{\rm{COOH}}\)  axit 3-metylbutanoic (axit isovaleric)

\(C{H_3}C{H_2}CH(C{H_3})C{\rm{OOH}}\) axit 2-metylbutanoic

\(C{H_3}C{(C{H_3})_2}{\rm{COOH}}\) axit 2,2-đimetylpropanoic

- Axit \({C_3}{H_4}{O_4}:H{\rm{OOC - C}}{{\rm{H}}_2} - C{\rm{OOH}}\) axit propanđioic (axit malonic)

- Axit \({C_4}{H_6}{O_2}\):

\(C{H_2} = CH - C{H_2}{\rm{COOH}}\) axit but-3-enoic

\(C{H_3}CH = CH - C{\rm{OOH}}\) axit but-2-enoic

\(C{H_2} = C(C{H_3})C{\rm{OOH}}\) axit 2-metylpropenoic (axit metacrylic)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan