Bài tập 3.13 trang 24 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Hoàn thành các phương trình hóa học sau

3.13. Hoàn thành các phương trình hóa học sau ( ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có ) :

1. \(Si + {X_2} \to \)

\({X_2}\) là \({F_2},C{l_2},B{{\rm{r}}_2}.\)

2. \(Si + {O_2} \to \)

3. \(Si + Mg \to \)

4. \(Si + KOH + ? \to {K_2}Si{O_3} + ?\)

5. \(Si{O_2} + NaOH \to \)

Hướng dẫn trả lời:

1. \(Si + 2{F_2} \to Si{F_4}\)

\(Si + 2C{l_2}\)\(SiC{l_4}\)

\(Si + 2B{r_2}\)\(SiB{r_4}\)

2. \(Si + {O_2}\)\(Si{O_2}\)

3. \(Si + 2Mg\)\(M{g_2}Si\)

4. \(Si + 2KOH + {H_2}O \to {K_2}Si{O_3} + 2{H_{2 \uparrow }}\)

5. \(Si{O_2} + 2NaOH\)\(N{a_2}Si{O_3} + {H_2}O\)

Sachbaitap.com

Xem lời giải SGK - Hóa 11 - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểuBài viết liên quan