Bài tập 3.9 trang 23 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Hãy điền dấu (+) vào trường hợp nào có và dấu (-)

3.9. Hãy điền dấu (+) vào trường hợp nào có và dấu (-) vào trường hợp nào không có phản ứng hoá học xảy ra giữa các chất sau đây :

 

 \(C{O_{2(k)}}\)

 \({(N{H_4})_2}C{O_{3({\rm{dd}})}}\)

 \(NaHC{O_{3({\rm{dd}})}}\)

 \(Ba{(HC{O_3})_{2({\rm{dd}})}}\)

 \(N{a_2}S{O_{4({\rm{dd}})}}\)

 

 

 

 

 \(NaO{H_{({\rm{dd}})}}\)

 

 

 

 

 \(BaC{l_2}_{({\rm{dd}})}\)

 

 

 

 

 \(Ca{O_{(r)}}\)

 

 

 

 

 

Hướng dẫn trả lời:

 

 \(C{O_{2(k)}}\)

 \({(N{H_4})_2}C{O_{3({\rm{dd}})}}\)

 \(NaHC{O_{3({\rm{dd}})}}\)

 \(Ba{(HC{O_3})_{2({\rm{dd}})}}\)

 \(N{a_2}S{O_{4({\rm{dd}})}}\)

-

-

-

+

 \(NaO{H_{({\rm{dd}})}}\)

+

+

+

+

 \(BaC{l_2}_{({\rm{dd}})}\)

-

+

-

-

 \(Ca{O_{(r)}}\)

+

+

+

+

 Sachbaitap.com

 

Xem lời giải SGK - Hóa 11 - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểuBài viết liên quan