Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tự kiểm tra trang 117, 118 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

Bình chọn:
4.2 trên 35 phiếu

Giải Câu 1, 2, 3, 4, 5 Phần 1 và câu 1, 2 Phần 2 bài 175 trang 117, 118 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. Câu 2. Một mảnh đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 64m, chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Tính diện tích của mảnh đất đó.

Phần 1. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

1. Giá trị của chữ số 8 trong số 985 672 là:

A. 8                               B. 800

C. 8000                          D   80 000

2. Đã tô đậm \(\frac{3}{5}\)  hình tròn nào 

3. Cho phép cộng: \(\frac{4}{5} + \frac{4}{5}\) . Cách tính nào đúng?

A. \(\frac{4}{5} + \frac{4}{5} = \frac{{4 + 4}}{{5 + 5}}\)

B. \(\frac{4}{5} + \frac{4}{5} = \frac{4}{{5 + 5}}\)

C.  \(\frac{4}{5} + \frac{4}{5} = \frac{{4 + 4}}{5}\)

D. \(\frac{4}{5} + \frac{4}{5} = \frac{{4 \times 5 + 4 \times 5}}{5}\)

4. Phân số \(\frac{5}{6}\) bằng phân số nào dưới đây:

A. \(\frac{{20}}{{18}}\)                                            B.\(\frac{{20}}{{24}}\)                            

C. \(\frac{{24}}{{20}}\)                                            D.\(\frac{{18}}{{20}}\)

5. Một phòng học hình chữ nhật có chiều rộng khoảng:

A. 5dm                                 B. 50m

C. 5 mm                               D  . 5 m

Phần 2.

1. Tính

a) \(\frac{9}{{16}} - \frac{3}{8} = \)

b) \(\frac{5}{9} \times \frac{3}{8} = \)

c) \(\frac{5}{6} + \frac{9}{{12}}:\frac{{18}}{5} = \)

d) \(\frac{1}{2}:\frac{1}{2}:\frac{1}{2} = \)

2. Một mảnh đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 64m, chiều rộng bằng \(\frac{3}{5}\) chiều dài. Tính diện tích của mảnh đất đó.

Lời giải chi tiết

Phần 1.

Câu 1 2 3 4 5
Đáp án D A C B D

Phần 2.

1.

a) \(\frac{9}{{16}} - \frac{3}{8} = \frac{9}{{16}} - \frac{{3 \times 2}}{{8 \times 2}} = \frac{9}{{16}} - \frac{6}{{16}} = \frac{3}{{16}}\)

b) \(\frac{5}{9} \times \frac{3}{8} = \frac{{5 \times 3}}{{9 \times 8}} = \frac{5}{{24}}\)

c) \(\frac{5}{6} + \frac{9}{{12}}:\frac{{18}}{5} = \frac{5}{6} + \frac{9}{{12}} \times \frac{5}{{18}} = \frac{5}{6} + \frac{5}{{24}} = \frac{{25}}{{24}}\)

d) \(\frac{1}{2}:\frac{1}{2}:\frac{1}{2} = \frac{1}{2} \times \frac{2}{1} \times \frac{2}{1} = 2\)

2.

Tóm tắt

Mảnh đất hình chữ nhật có:

Nửa chu vi: 64m

Chiều rộng bằng \(\frac{3}{5}\) chiều dài

Diện tích:….m2

Bài giải

Theo bài toán tổng số phần bằng nhau:

3 + 5 = 8 (phần)

Chiều dài mảnh đất là:

64 : 8 × 5 = 40 (m)

Chiều rộng mảnh đất là:

64 – 40 = 24 (m)

Diện tích mảnh đất là:

40 × 24 = 960 (m2)

Đáp số: 960 (m2)

Sachbaitap.com

Xem lời giải SGK - Toán 4 - Xem ngay

Bài viết liên quan