Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 111, 112 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

Bình chọn:
3.8 trên 46 phiếu

Giải Câu 1, 2, 3, 4, 5 Bài 172 trang 111, 112 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. Câu 4. Tìm ba số tự nhiên liên tiếp biết tổng của ba số đó là 198.

1. Số dân của 4 tỉnh (theo số liệu năm 2011) được cho trong bảng sau:

Tỉnh

Hà Giang

Quảng Bình

Nình Thuận

Cà Mau

Số dân

746 300

853 000

569 000

1 214 900

Tên các tỉnh có số dân Từ ít đến nhiều (trong bảng trên) là……………..

2. Tính:

a) \(\frac{4}{7} + \frac{5}{{14}} - \frac{1}{2} = \)

b) \(\frac{9}{{17}} + \frac{9}{{34}} \times \frac{2}{3} = \)

c)\(\frac{5}{9} \times \frac{3}{{10}}:\frac{7}{{12}} = \)

3. Tìm x:

a) \(x - \frac{5}{6} = \frac{2}{3}\)                b) \(x:\frac{2}{5} = 10\)

4. Tìm ba số tự nhiên liên tiếp biết tổng của ba số đó là 198.

5. Một lớp học có 33 học sinh, trong đó có số học sinh trai bằng \(\frac{4}{7}\) số học sinh gái. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh trai?

Lời giải chi tiết

1.

Tên các tỉnh có số dân ừ ít đến nhiều là: Ninh Thuận; Hà Giang ; Quảng Bình ; Cà Mau.

2.

a)

\(\begin{array}{l}\frac{4}{7} + \frac{5}{{14}} - \frac{1}{2} = \frac{{8 + 5}}{{14}} - \frac{1}{2}\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = \frac{{13}}{{14}} - \frac{1}{2} = \frac{{13 - 7}}{{14}} = \frac{6}{{14}} = \frac{3}{7}\end{array}\)

b)

\(\begin{array}{l}\frac{9}{{17}} + \frac{9}{{34}} \times \frac{2}{3} = \frac{9}{{17}} + \frac{{9 \times 2}}{{34 \times 3}}\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = \frac{9}{{17}} + \frac{3}{{17}} = \frac{{9 + 3}}{{17}} = \frac{{12}}{{17}}\end{array}\)

c)

\(\begin{array}{l}\frac{5}{9} \times \frac{3}{{10}}:\frac{7}{{12}} = \frac{{5 \times 3}}{{9 \times 10}}:\frac{7}{{12}}\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = \frac{1}{6} \times \frac{{12}}{7} = \frac{{1 \times 12}}{{6 \times 7}} = \frac{2}{7}\end{array}\)

3. 

a)

\(\begin{array}{l}x - \frac{5}{6} = \frac{2}{3}\\x = \frac{2}{3} + \frac{5}{6} = \frac{{4 + 5}}{6}\\x = \frac{3}{2}\end{array}\)                                                         

b)

\(\begin{array}{l}x:\frac{2}{5} = 10\\x{\rm{ }} = {\rm{ }}10 \times \frac{2}{5}\\x = 4\end{array}\)

4. 

Bài giải

Số trung bình cộng của ba số là : 198 : 3 = 66.

Theo đề bài tìm 3 số tự nhiên liên tiếp mà tổng của chúng bằng 198. Vậy 3 số đó là : 65 ; 66 ; 67

5.

Tóm tắt:

Bài giải

Theo sơ đồ ta có tổng số phần bằng nhau ta có:

7 + 4 = 11 (phần)

Số học sinh nam là:

 33 : 11 × 4 = 12 (học sinh)

Đáp số : 12 học sinh

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 4 - Xem ngay

Bài viết liên quan