Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 83 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

Bình chọn:
3.1 trên 19 phiếu

1.Tính nhẩm:

1.Tính nhẩm:

\(\eqalign{
& 12 - 9 = ..... \cr
& 17 - 6 = ..... \cr
& 14 - 7 = ..... \cr} \)                      \(\eqalign{& 11 - 6 = ..... \cr & 15 - 7 = ..... \cr & 13 - 5 = ..... \cr} \)

\(\eqalign{
& 16 - 9 = ..... \cr
& 17 - 9 = ..... \cr
& 12 - 5 = ..... \cr} \)                      \(\eqalign{& 14 - 8 = ..... \cr & 18 - 9 = ..... \cr & 12 - 7 = ..... \cr} \)

2. Đặt tính rồi tính:

66 - 29               41 - 6               82 - 37                  53 - 18 

3. Ghi kết quả tính:

\(\eqalign{
& 56 - 18 - 2 = ..... \cr
& 74 - 27 - 3 = ..... \cr} \)               \(\eqalign{& 48 + 16 - 25 = ..... \cr & 93 - 55 + 24 = ..... \cr} \)

4. Chị cao 15dm, em thấp hơn chị 6dm. Hỏi em cao bao nhiêu đề - xi – mét?

5. Tìm x:

a) x + 18 =  50            b) x – 35  = 50         c) 60 – x  =  27

6.

a) Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm A và B.

b) Lấy điểm C để có ba điểm A, B, C thẳng hàng.

BÀI GIẢI

1.

\(\eqalign{
& 12 - 9 = 3 \cr
& 17 - 6 = 11 \cr
& 14 - 7 = 7 \cr} \)                        \(\eqalign{& 11 - 6 = 5 \cr & 15 - 7 = 8 \cr & 13 - 5 = 8 \cr} \)

\(\eqalign{
& 16 - 9 = 7 \cr
& 17 - 9 = 8 \cr
& 12 - 5 = 7 \cr} \)                          \(\eqalign{& 14 - 8 = 6 \cr & 18 - 9 = 9 \cr & 12 - 7 = 5 \cr} \)

2.

3.

\(\eqalign{
& 56 - 18 - 2 = 36 \cr
& 74 - 27 - 3 = 44 \cr} \)                     \(\eqalign{& 48 + 16 - 25 = 39 \cr & 93 - 55 + 24 = 62 \cr} \)

4.

Tóm tắt:

Chị cao                        : 15dm

Em thấp hơn chị         : 6dm

Em cao                       :…dm?

Bài giải

Em cao là:

15 – 6 = 9 (dm)

Đáp số: 9dm.

5. 

a) x + 18 =  50

    x         = 50 – 18

    x         = 32

b) x – 35  =  50

    x          = 25 + 35

    x           = 60

c) 60 – x  =  27

           x = 60 – 27

           x = 33

6.

a) Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm A và B.

 

b) Lấy điểm C để có ba điểm A, B, C thẳng hàng.

Sachbaitap.com

Xem lời giải SGK - Toán 2 - Xem ngay

Bài viết liên quan