Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 20 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1

Bình chọn:
3.5 trên 20 phiếu

4. Trong sân có 29 con gà và 15 con vịt. Hỏi cả gà và vịt ở trong sân có bao nhiêu con?

1. Số?

\(\eqalign{
& 9 + 3 = .....\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,9 + 8 = ..... \cr
& 9 + 7 = .....\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,9 + 6 = ..... \cr
& 9 + 5 = .....\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,9 + 4 = ..... \cr} \)

\(\eqalign{
& 2 + 9 = .....\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,6 + 9 = ..... \cr
& 7 + 9 = .....\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,9 + 2 = ..... \cr
& 9 + 9 = .....\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,9 + 1 = ..... \cr} \)

2. Đặt tính rồi tính:

49 + 25               79 + 9                29 + 36               59 + 8

3. Điền dấu >, <, =

\(\eqalign{
& 9 + 6\,...\,16\,\,\,\,\,\,\,\,\,9 + 9\,...\,9 + 7\,\,\,\,\,\,\,\,\,9 + 4\,...\,4 + 9 \cr
& 9 + 6\,...\,15\,\,\,\,\,\,\,\,\,9 + 8\,...\,9 + 9\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,9 + 3\,...\,\,5 + 9 \cr} \)

4. Trong sân có 29 con gà và 15 con vịt. Hỏi cả gà và vịt ở trong sân có bao nhiêu con?

5. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Trong hình dưới đây có mấy hình tam giác?

A. 3  hình tam giác

B. 4 hình tam giác

C. 5 hình tam giác

D. 6 hình tam giác.

BÀI GIẢI

1.

\(\eqalign{
& 9 + 3 = 12\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,9 + 8 = 17 \cr
& 9 + 7 = 16\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,9 + 6 = 15 \cr
& 9 + 5 = 14\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,9 + 4 = 13 \cr} \)

\(\eqalign{
& 2 + 9 = 11\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,6 + 9 = 15 \cr
& 7 + 9 = 16\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,9 + 2 = 11 \cr
& 9 + 9 = 18\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,9 + 1 = 10 \cr} \)

2.

3.

\(\eqalign{
& 9 + 6\, < 16\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,9 + 9\, > \,9 + 7\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,9 + 4\, = 4 + 9 \cr
& 9 + 6 = 15\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,9 + 8\, < \,9 + 9\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,9 + 3\, < 5 + 9 \cr} \)

4.

Tóm tắt

Gà có                  : 15 con

Vịt có                   : 29 con

Gà và vịt có         : ….. con?

Bài giải

Số con gà và vịt có trong sân là:

15 + 29 = 44 (con)

Đáp số: 44 con

5.

Chọn D. 6 hình tam giác

Các hình tam giác là: OPM, OMN, ONS, OPN, OMS, OPS. 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 2 - Xem ngay

Bài viết liên quan