Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 21, 22, 23 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải VBT Toán lớp 4 trang 21, 22 23 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 5. Em làm được những gì? Khoanh vào các hình được tô màu 1/2 số con vật? Các bạn Hà, Huế và Minh cùng đi mua đồ dùng học tập. Hà mang theo 24 000 đồng, Huế mang theo 48 000 đồng, số tiền của Minh bằng một nửa tổng số tiền của Hà và Huế. Hỏi Minh mang theo bao nhiêu tiền?

Luyện tập 1 trang 21 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Đúng ghi  , sai ghi 

a) 60 752 = 60 000 + 700 + 50 + 2.                             

b) Số liền sau của một số là số lớn hơn số đó 1 đơn vị.    

c) Một số khi cộng với 0 thì bằng chính số đó.                 

d) Một số khi nhân với 0 thì bằng chính số đó.                

e) Chỉ có các số 0; 2; 4; 6; 8 là số chẵn.                        

Lời giải:

a) 60 752 = 60 000 + 700 + 50 + 2.                            

b) Số liền sau của một số là số lớn hơn số đó 1 đơn vị.   

c) Một số khi cộng với 0 thì bằng chính số đó.                

d) Một số khi nhân với 0 thì bằng chính số đó.               

e) Chỉ có các số 0; 2; 4; 6; 8 là số chẵn.                       

Giải thích:

a) Đúng. Số 60 752 gồm 6 chục nghìn, 7 trăm, 5 chục và 2 đơn vị.

b) Đúng.

c) Đúng. Ví dụ: 23 + 0 = 23

d) Sai. Bất kì số nào khi nhân với 0 đều bằng 0

Ví dụ: 2 384 × 0 = 0

e) Sai. Các số có tận cùng là 0; 2; 4; 6; 8 là số chẵn.

Ví dụ: 2 432; 87 204; 66; 790; ...

Luyện tập 2 trang 21 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Khoanh vào các hình được tô màu 1/2 số con vật?

Lời giải:

Đã tô màu 1/2 số con vật ở Hình A và Hình B.

Giải thích:

+ Hình A số con ong được chia thành 4 hàng, mỗi hàng đều có 5 con ong. Đã tô màu 2 hàng. Vậy Hình A đã tô màu 1/2 số con ong.

+ Hình B số con cánh cam được chia thành 4 cột, mỗi cột đều có 3 con cánh cam. Đã tô màu 2 cột. Vậy Hình B đã tô màu 1/2 số con cánh cam.

+ Hình C số con bướm được chia thành 5 cột, mỗi cột đều có 4 con bướm. Đã tô màu 3 cột. Vậy Hình C không tô màu 1/2  số con bướm.

Luyện tập 3 trang 21 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Đặt tính rồi tính.

 

a) 69 781 + 8 154

.............................

.............................

.............................

b) 5 038 – 78

.............................

.............................

.............................

c) 4 207 × 8

.............................

.............................

.............................

d) 8 225 : 6

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

 

Lời giải:

Vui học trang 22 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Số?

Ba bạn Thu, Thảo, Thành xếp được tất cả 405 ngôi sao. Sau đó, Thu cho Thành 15 ngôi sao, Thảo cho Thành 10 ngôi sao thì số ngôi sao của ba bạn bằng nhau.

a) Sau khi Thu và Thảo cho thành, mỗi bạn có ......... ngôi sao.

b) Lúc đầu:

Thu xếp được ......... ngôi sao.

Thảo xếp được ........ ngôi sao.

Thành xếp được ......... ngôi sao.

Lời giải:

a) Sau khi Thu và Thảo cho Thành, mỗi bạn có 135ngôi sao.

b) Lúc đầu:

Thu xếp được 150 ngôi sao.

Thảo xếp được 145 ngôi sao.

Thành xếp được 110 ngôi sao.

Giải thích:

a) Sau khi Thu và Thảo cho Thành thì số ngôi sao của ba bạn bằng nhau.

Tức là có tất cả 405 ngôi sao chia đều cho ba bạn. Mỗi bạn có số ngôi sao là:

405 : 3 = 135 ngôi sao

b) Lúc đầu Thu xếp được số ngôi sao là: 135 + 15 = 150 ngôi sao.

Lúc đầu Thảo xếp được số ngôi sao là: 135 + 10 = 145 ngôi sao.

Lúc đầu Thành xếp được số ngôi sao là: 135 – 15 – 10 = 110 ngôi sao.

Luyện tập 4 trang 22 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Các bạn Hà, Huế và Minh cùng đi mua đồ dùng học tập. Hà mang theo 24 000 đồng, Huế mang theo 48 000 đồng, số tiền của Minh bằng một nửa tổng số tiền của Hà và Huế. Hỏi Minh mang theo bao nhiêu tiền?

                              

Lời giải:

Bài giải

Tổng số tiền của Hà và Huế là:

24 000 + 48 000 = 72 000 (đồng)

Minh mang theo số tiền là:

72 000 : 2 = 36 000 (đồng)

Đáp số: 36 000 đồng

Luyện tập 5 trang 23 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Số?

a) Trong các số từ 1 đến 90, những số chia hết cho 9 là:

..........................................................................................................

b) Có một số tờ giấy màu và một số quyển vở. Mỗi số đó đều là các số có hai chữ số mà ta chưa biết chữ số hàng đơn vị: 3?; 4?

Hãy thay mỗi dấu ? bằng một chữ số thích hợp để số dụng cụ học tập này có thể chia đều được cho 9 nhóm bạn trong lớp.

Số dụng cụ học tập đó là: 3..., 4...

Lời giải:

a) Trong các số từ 1 đến 90, những số chia hết cho 9 là:

9; 18; 27; 36; 45; 54; 63; 72; 81; 90

b) Em điền:

Số dụng cụ học tập đó là: 36; 45

Giải thích:

Số cần tìm là: 36; 45.

Chia đều 36 tờ giấy màu cho 9 nhóm, mỗi nhóm được số tờ giấy màu là:

36 : 9 = 4 (tờ giấy màu)

Chia đều 45 quyển vở cho 9 nhóm, mỗi nhóm được số tờ giấy màu là:

45 : 9 = 5 (quyển vở)

Thử thách trang 23 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Có ba bạn dự định góp tiền mua chung một hộp đồ chơi.

Hãy làm dấu (ü) hộp em chọn để mỗi bạn đóng góp số tiền như nhau và nhận được số lượng đồ chơi như nhau.

 Lời giải:

Giải thích:

Hộp đồ chơi các bạn chọn phải có số lượng đồ chơi và số tiền đều là các số chia hết cho 3.

Trong 4 hộp ta thấy có hộp 18 cái và hộp 12 cái chứa số lượng đồ chơi là số chia hết cho 3.

Hộp 18 cái có giá 48 000 đồng/hộp là số chia hết cho 3.

Hộp 12 cái có giá 34 000 đồng/hộp là số không chia hết cho 3.

Vậy các bạn phải chọn hộp có 18 cái để mỗi bạn sẽ góp một số tiền như nhau và nhận được số lượng đồ chơi như nhau.

Khi chọn hộp có 18 cái, mỗi bạn sẽ nhận được:

18 : 3 = 6 (cái)

Số tiền mỗi bạn cần góp là:

48 000 : 3 = 16 000 (đồng) 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan