Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 24 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải VBT Toán lớp 4 trang 24 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 6. Bài toán liên quan đến rút về đơn vị. Muốn lát nền 4 căn phòng như nhau cần 2 400 viên gạch cùng loại. Để lát nền 6 căn phòng như thế cần bao nhiêu viên gạch loại đó?

Cùng học trang 24 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Lời giải:

Thực hành 1 trang 24 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Viết vào chỗ chấm.

Ở mỗi câu dưới đây, số đồ vật trong các hộp bằng nhau.

a) 6 hộp: 24 cái bút

1 hộp: ........ cái bút

3 hộp: ........ cái bút

  b) 5 hộp: 30 cái thước

  1 hộp: ........ cái thước

  7 hộp: ........ cái thươc
Lời giải:

Em điền:

a) 6 hộp: 24 cái bút

1 hộp: 4 cái bút

3 hộp: 12 cái bút

b) 5 hộp: 30 cái thước

1 hộp: 6 cái thước

7 hộp: 42 cái thước

Giải thích

a) Mỗi hộp có số cái bút là:

24 : 6 = 4 (cái bút)

3 hộp có số cái bút là:

4 × 3 = 12 (cái bút)

b) Mỗi hộp có số cái thước là:

30 : 5 = 6 (cái thước)

7 hộp có số cái thước là:

6 × 7 = 42 (cái thước)

Thực hành 2 trang 24 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Nói theo mẫu.

Mẫu: Cô Thu xếp đều 36 cái bánh vào 9 hộp. Hỏi 7 hộp như thế có bao nhiêu cái bánh?

a) Bà Tám nhốt đều 24 con thỏ vào 8 chuồng. Hỏi 6 chuồng như thế có bao nhiêu con thỏ?

b) Muốn có 6 can đầy như nhau cần 90l nước. Để có 9 can đầy như thế cần bao nhiêu lít nước?

 Lời giải:

a) Bà Tám nhốt đều 24 con thỏ vào 8 chuồng. Hỏi 6 chuồng như thế có bao nhiêu con thỏ?

b) Muốn có 6 can đầy như nhau cần 90l nước. Để có 9 can đầy như thế cần bao nhiêu lít nước?

Luyện tập 1 trang 24 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Có 35 kg gạo đựng đều trong 7 bao. Hỏi 4 bao gạo như thế có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Tóm tắt

7 bao: 35 kg

...........; ...........

 4 bao: ... kg?

Lời giải:

Tóm tắt

7 bao: 35 kg

...........; ...........

 4 bao: ... kg?

Bài giải:

Mỗi bao có số ki-lô-gam gạo là:

35 : 7 = 5 (kg)

4 bao như thế có số ki-lô-gam gạo là:

5 × 4 = 20 (kg)

Đáp số: 20 kg

Luyện tập 2 trang 24 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Muốn lát nền 4 căn phòng như nhau cần 2 400 viên gạch cùng loại. Để lát nền 6 căn phòng như thế cần bao nhiêu viên gạch loại đó?

Tóm tắt

4 căn phòng: 2 400 viên

.......................  : .......................

6 căn phòng: ... Viên?

Lời giải:

Tóm tắt

4 căn phòng: 2 400 viên gạch

1 căn phòng: ..?.. viên gạch

6 căn phòng: ..?.. viên gạch

Bài giải:

Để lát nền 1 căn phòng cần dùng số viên gạch loại đó là:

2 400 : 4 = 600 (viên gạch)

Để lát nền 6 căn phòng như thế cần số viên gạch loại đó là:

600 × 6 = 3 600 (viên gạch)

Đáp số: 3 600 viên gạch

Luyện tập 3 trang 24 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Giải bài toán theo tóm tắt sau.

Tóm tắt

2 vỉ trứng: 60 000 đồng

       3 vỉ trứng: ... đồng?

Lời giải:

Giá tiền mỗi vỉ trứng là:

60 000 : 2 = 30 000 (đồng)

Giá tiền 3 vỉ trứng là:

30 000 × 3 = 90 000 (đồng)

Đáp số: 90 000 đồng

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan