Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 27, 28, 29 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải VBT Toán lớp 4 trang 27, 28, 29 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 7. Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo). Bài Luyện tập 2: Có 15 bạn đứng thành 3 hàng đều nhau. Hỏi có 35 bạn thì đứng thành mấy hàng như thế?

Cùng học trang 27 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Lời giải: 

Thực hành 1 trang 27 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Viết vào chỗ chấm.

Ở mỗi câu dưới đây, số cái bánh trong các hộp bằng nhau.

a) 8 cái bánh: 2 hộp

...... cái bánh: 1 hộp

12 cái bánh: .... hộp

b) 18 cái bánh: 3 hộp

........ cái bánh: 1 hộp

12 cái bánh: ...... hộp
Lời giải:

Em điền như sau:

 

a) 8 cái bánh: 2 hộp

    4 cái bánh: 1 hộp

12 cái bánh: 3 hộp

 

b) 18 cái bánh: 3 hộp

6 cái bánh: 1 hộp

12 cái bánh: 2 hộp

Giải thích:

a) Số bánh trong mỗi hộp là:

8 : 2 = 4 (cái)

Số hộp để xếp 12 cái bánh là:

12 : 4 = 3 (hộp)

 

b) Số bánh trong mỗi hộp là:

18 : 3 = 6 (cái)

Số hộp để xếp 12 cái bánh là:

12 : 6 = 2 (hộp)

 

Thực hành 2 trang 27 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

 Nói theo mẫu

Mẫu: Cắm đều 20 bông hoa vào 4 bình hoa. Hỏi có 50 bông hoa thì cắm được bao nhiêu bình hoa như thế?

a) Xếp đều 21 quả hồng vào 3 đĩa. Hỏi 56 quả hồng cùng loại thì xếp được bao nhiêu đĩa như thế?

b) Cô giáo chia đều 20 bạn thành 5 nhóm. Hỏi có 32 bạn thì chia được bao nhiêu nhóm như thế?

Lời giải

a)

b)

Luyện tập 1 trang 28 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Chia đều 35 kg gạo thành 7 bao. Hỏi có 50 kg gạo thì chia đều được bao nhiêu bao như thế?

Lời giải:

Bài giải

Mỗi bao chứa số ki-lô-gam gạo là:

35 : 7 = 5 (kg)

50 kg gạo thì chia được vào số bao là:

50 : 5 = 10 (bao)

Đáp số: 10 bao

Luyện tập 2 trang 28 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Có 15 bạn đứng thành 3 hàng đều nhau. Hỏi có 35 bạn thì đứng thành mấy hàng như thế?

Tóm tắt

15 bạn: 3 hàng

.................. : ..................

35 bạn: ...... hàng?

Lời giải:

Tóm tắt

15 bạn: 3 hàng

..... bạn: 1 hàng

35 bạn: ...... hàng?

Bài giải

Số bạn trong mỗi hàng là:

15 : 3 = 5 (bạn)

35 bạn thì đứng thành số hàng là:

35 : 5 = 7 (hàng)

Đáp số: 7 hàng

Luyện tập 3 trang 29 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Giải bài toán theo tóm tắt sau.

Tóm tắt

72 cái bàn: 9 xe

56 cái bàn: ... xe

 

Lời giải:

Đề bài: Có 72 cái bàn được xếp vào 9 xe. Hỏi có 56 cái bàn thì xếp được vào mấy xe như thế?

Bài giải

Mỗi xe có số cái bàn là:

72 : 9 = 8 (cái bàn)

Số xe để xếp 56 cái bàn là:

56 : 9 = 7 (xe)

Đáp số: 7 xe.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan