Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 48, 49 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

Bình chọn:
3.8 trên 16 phiếu

1.Tính:

1.Tính:

\(\eqalign{
& 6 + 7 = ..... \cr
& 7 + 8 = ..... \cr
& 8 + 9 = ..... \cr} \)                   \(\eqalign{& 17 + 6 = ..... \cr & 28 + 7 = ..... \cr & 39 + 8 = ..... \cr} \)

\(\eqalign{
& 30 + 4 = ..... \cr
& 60 + 6 = ..... \cr
& 8 + 50 = ..... \cr} \)                 \(\eqalign{& 5 + 16 = ..... \cr & 4 + 27 = ..... \cr & 5 + 38 = ..... \cr} \)

2. Số?

  

 3. Viết số thích hợp vào ô trống:

Số hạng

25

36

62

28

31

8

Số hạng

16

37

19

25

29

88

Tổng

 

 

 

 

 

 

4. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Lần đầu bán     : 35kg đường

Lần sau bán     : 40kg đường

Cả hai lần bán  :….. kg đường?

5. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Quả bí cân nặng mấy ki – lô – gam?

 

A. 1kg

B. 2kg

C. 3kg

D. 4kg

BÀI GIẢI

1.

\(\eqalign{
& 6 + 7 = 13 \cr
& 7 + 8 = 15 \cr
& 8 + 9 = 17 \cr} \)                       \(\eqalign{& 17 + 6 = 23 \cr & 28 + 7 = 25 \cr & 39 + 8 = 47 \cr} \)

\(\eqalign{
& 30 + 4 = 34 \cr
& 60 + 6 = 66 \cr
& 8 + 50 = 58 \cr} \)                      \(\eqalign{& 5 + 16 = 21 \cr & 4 + 27 = 31 \cr & 5 + 38 = 43 \cr} \)

2.

3. Viết số thích hợp vào ô trống:

Số hạng

25

36

62

28

31

8

Số hạng

16

37

19

25

29

88

Tổng

41

73

81

53

60

96

4. 

Tóm tắt

Lần đầu bán     : 35kg đường

Lần sau bán     : 40kg đường

Cả hai lần bán  :….. kg đường?

Bài giải

Cả hai lần bán được số ki – lô – gam đường là:

35 + 40 = 75 (kg)

                        Đáp số: 75kg.

5. 

Chọn C. 3kg

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 2 - Xem ngay

Bài viết liên quan