Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4 trang 43 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

Bình chọn:
4.1 trên 21 phiếu

1.Tính nhẩm:

1.Tính nhẩm:

\(\eqalign{
& 9 + 2 = ..... \cr
& 2 + 9 = ..... \cr
& 9 + 6 = ..... \cr
& 6 + 9 = ..... \cr
& 8 + 3 = ..... \cr
& 3 + 8 = ..... \cr
& 8 + 7 = ..... \cr
& 7 + 8 = ..... \cr
& 7 + 7 = ..... \cr} \)   \(\eqalign{& 9 + 3 = ..... \cr & 3 + 9 = ..... \cr & 9 + 7 = ..... \cr & 7 + 9 = ..... \cr & 8 + 4 = ..... \cr & 4 + 8 = ..... \cr & 7 + 4 = ..... \cr & 4 + 7 = ..... \cr & 6 + 6 = ..... \cr} \)

\(\eqalign{
& 9 + 4 = ..... \cr
& 4 + 9 = ..... \cr
& 9 + 8 = ..... \cr
& 8 + 9 = ..... \cr
& 8 + 5 = ..... \cr
& 5 + 8 = ..... \cr
& 7 + 5 = ..... \cr
& 5 + 7 = ..... \cr
& 6 + 5 = ..... \cr} \)   \(\eqalign{& 9 + 5 = ..... \cr & 5 + 9 = ..... \cr & 9 + 9 = ..... \cr & 8 + 8 = ..... \cr & 8 + 6 = ..... \cr & 6 + 8 = ..... \cr & 7 + 6 = ..... \cr & 6 + 7 = ..... \cr & 5 + 6 = ..... \cr} \)                                                      

2. Tính:

                                                                        

3. Bao ngô cân nặng 18kg, bao gạo cân nặng hơn bao ngô 8kg. Hỏi bao gạo cân nặng bao nhiêu ki – lô – gam?

4. Số

Trong hình bên:

a) Có ... hình tam giác

b) Có ... hình tứ giác

BÀI GIẢI

1.

\(\eqalign{
& 9 + 2 = 11 \cr
& 2 + 9 = 11 \cr
& 9 + 6 = 15 \cr
& 6 + 9 = 15 \cr
& 8 + 3 = 11 \cr
& 3 + 8 = 11 \cr
& 8 + 7 = 15 \cr
& 7 + 8 = 15 \cr
& 7 + 7 = 14 \cr} \)     \(\eqalign{& 9 + 3 = 12 \cr & 3 + 9 = 12 \cr & 9 + 7 = 16 \cr & 7 + 9 = 16 \cr & 8 + 4 = 12 \cr & 4 + 8 = 12 \cr & 7 + 4 = 11 \cr & 4 + 7 = 11 \cr & 6 + 6 = 12 \cr} \)

\(\eqalign{
& 9 + 4 = 13 \cr
& 4 + 9 = 13 \cr
& 9 + 8 = 17 \cr
& 8 + 9 = 17 \cr
& 8 + 5 = 13 \cr
& 5 + 8 = 13 \cr
& 7 + 5 = 12 \cr
& 5 + 7 = 12 \cr
& 6 + 5 = 11 \cr} \)    \(\eqalign{& 9 + 5 = 14 \cr & 5 + 9 = 14 \cr & 9 + 9 = 18 \cr & 8 + 8 = 16 \cr & 8 + 6 = 14 \cr & 6 + 8 = 14 \cr & 7 + 6 = 13 \cr & 6 + 7 = 13 \cr & 5 + 6 = 11 \cr} \)                                                           

2. 

                                                                        

3. Tóm tắt

 

Bài giải

Bao gạo cân nặng:

18 + 8 = 26 (kg)

Đáp số: 26 kg.

4. Trong hình bên

a) Có 5 hình tam giác

b) Có 4 hình tứ giác

 Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 2 - Xem ngay

Bài viết liên quan