Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4 trang 63 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

Bình chọn:
3.8 trên 18 phiếu

1.Tìm x:

1. Tìm x:

a) x - 3 = 9               b) x - 8 = 16                  c) x - 20 = 35

d) x - 5 = 17             c) x - 15 = 27                 g) x - 36 = 36                               

2. Số?

Số bị trừ

11

 

 

 

 

Số trừ

5

11

32

48

17

Hiệu

 

9

32

26

19

3. a) Vẽ đoạn thẳng AB và đoạn thẳng CD.

 b) Đoạn thẳng AB cắt đoạn thẳng CD tại một điểm. Hãy ghi tên điểm đó rồi viết tiếp vào chỗ chấm:

Đoạn thẳng AB cắt đoạn thẳng CD tại một điểm .....

4. Số?

BÀI GIẢI

1.

\(\eqalign{
& a) \cr
& x - 3 = 9 \cr
& x\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 9 + 3 \cr
& x\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 12 \cr} \)                           \(\eqalign{
& b) \cr 
& x - 8 = 16 \cr 
& x\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 16 + 8 \cr 
& x\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 24 \cr} \)

\(\eqalign{
& c) \cr
& x - 20 = 35 \cr
& x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 35 + 20 \cr
& x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 55 \cr} \)                    \(\eqalign{
& d) \cr 
& x - 5 = 17 \cr 
& x\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 17 + 5 \cr 
& x\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 22 \cr} \)

\(\eqalign{
& e) \cr
& x - 15 = 27 \cr
& x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 25 + 15 \cr
& x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 40 \cr} \)                      \(\eqalign{
& g) \cr 
& x - 36 = 36 \cr 
& x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 36 + 36 \cr 
& x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 72 \cr} \)

2.

Số bị trừ

11

20

64

74

36

Số trừ

5

11

32

48

17

Hiệu

6

9

32

26

19

3. a) Vẽ đoạn thẳng AB và đoạn thẳng CD.

 b) Đoạn thẳng AB cắt đoạn thẳng CD tại một điểm. Hãy ghi tên điểm đó rồi viết tiếp vào chỗ chấm:

Đoạn thẳng AB cắt đoạn thẳng CD tại một điểm O

 

4. 

 Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 2 - Xem ngay

Bài viết liên quan