Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3 trang 37, 38 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải VBT Toán lớp 4 trang 37, 38 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 11. Biểu thức có chứa chữ (tiếp theo). Bài Luyện tập 2: Một hình chữ nhật có chiều dài là a, chiều rộng là b (a và b cùng đơn vị đo).

Cùng học trang 37 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Em dự đoán: Mỗi bạn ném bao nhiêu quả bóng vào rổ?

Viết vào chỗ chấm.

Cả hai bạn

...

...

...

a

b

a+ ...

Tú và Hà thi ném bóng vào rổ                                        

Viết vào chỗ chấm.

Lời giải:

Cả hai bạn

...

...

...

a

b

 

a+ b

 

Thực hành 1 trang 37 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Tìm giá trị của biểu thức 3 x a + b nếu:

a) a = 8 và b = 15

b) a = 1 và b = 97

Lời giải:

a) Nếu a = 8 và b = 15

thì 3 × a + b = 3 × 8 + 15 = 24 + 15 = 39;

39 là một giá trị của biểu thức 3 × a + b

b) Nếu a = 1 và b = 97

thì 3 × a + b = 3 × 1 + 97 = 3 + 97 = 100;

100 là một giá trị của biểu thức 3 × a + b

Luyện tập 1 trang 38 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Một hình chữ nhật có chiều dài là a, chiều rộng là b (a và b cùng đơn vị đo).

Gọi S là diện tích của hình chữ nhật.

Công thức tính diện tích hình chữ nhật là: S = a x b. 

a

7 cm

7 cm

........ cm

b

5 cm

........ cm

9 cm

S

........ cm2

35 cm2

144 cm2

Lời giải:

Em điền như sau:

a

7 cm

7 cm

16 cm

b

5 cm

cm

9 cm

S

35 cm2

35 cm2

144 cm2

Giải thích:

Với a = 7 cm và b = 5 cm

Thì S = a × b

          = 7 cm × 5 cm

          = 35 cm2

Với a = 7 cm và S = 35 cm2

Ta áp dụng: Số hạng = Tích : Số hạng còn lại

         Ta có:            b = S : a

                               b  = 35 cm2 : 7 cm

                               b = 5 cm

Với b = 9 cm và S = 144 cm2

a = S : b

a = 144 cm2 : 9 cm

a = 16 cm

Luyện tập 2 trang 38 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Một hình chữ nhật có chiều dài là a, chiều rộng là b (a và b cùng đơn vị đo).

Gọi P là chu vi của hình chữ nhật.

Công thức tính chu vi hình chữ nhật là: P = (a + b) × 2.

Số?

a

8 cm

12 m

20 m

b

6 cm

7 m

........ m

P

........ cm

........ m

60 m

 Lời giải:

Em điền như sau:

a

8 cm

12 m

20 m

b

6 cm

7 m

10 m

P

28 cm

38 m

60 m

Giải thích:

Với a = 8 cm và b = 6 cm

Thì P = (a + b) × 2

          = (8 cm + 6 cm) × 2

          = 14 cm × 2

          = 28 cm

Với a = 12 m và b = 7 m

Thì P = (a + b) × 2

          = (12 m + 7 m) × 2

          = 19 m × 2

          = 38 m

Với a = 20 m và P = 60 m

Ta có: P = (a + b) × 2

     a + b = P : 2

           b = P : 2 – a

           b = 60 : 2 – 20

           b = 30 – 20

           b = 10

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan