Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3 trang 40 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải VBT Toán lớp 4 trang 40 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 12. Biểu thức có chứa chữ (tiếp theo). Độ dài các cạnh của hình tam giác là a, b, c (cùng đơn vị đo)

Cùng học trang 40 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Em dự đoán: Mỗi bạn đá bao nhiêu quả bóng vào khung thành?

Viết vào chỗ chấm.

Em dự đoán: Mỗi bạn đá bao nhiêu quả bóng vào khung thành?

Viết vào chỗ chấm.

Ba bạn thi đá bóng vào khung thành.

Viết vào chỗ chấm.

An

Bảo

Nam

Cả ba bạn

...

...

...

...

a

b

c

a + ... + ...

Lời giải:

Thực hành 1 trang 40 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

a) a = 6, b = 9, c = 20

b) a = 17, b = 5, c = 8

Lời giải:

a) Nếu a = 6, b = 9, c = 20 thì a + b + c = 6 + 9 + 20 = 35;

35 là một giá trị của biểu thức a + b + c

b) Nếu a = 17, b = 5, c = 8 thì a + b + c = 17 + 5 + 8 = 30;

30 là một giá trị của biểu thức a + b + c

Thực hành 2 trang 40 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Tính giá trị của biểu thức a × b × c nếu:

a) a = 4, b = 3, c = 5

b) a = 21, b = 0, c = 58

 Lời giải:

a) Nếu a = 4, b = 3, c = 5 thì a × b × c = 4 × 3 × 5 = 12 × 5 = 60;

60 là một giá trị của biểu thức a × b × c.

b) Nếu a = 21, b = 0, c = 58 thì a × b × c = 21 × 0 × 58 = 0;

0 là một giá trị của biểu thức a × b × c.

Luyện tập 1 trang 40 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Độ dài các cạnh của hình tam giác là a, b, c (cùng đơn vị đo)

Gọi P là chu vi của hình tam giác.

Công thức tính chu vi hình tam giác là: P = a + b + c.

Số?

a

3 cm

8 dm

9 m

b

4 cm

8 dm

9 m

c

5 cm

6 dm

9 m

P

........ cm

........ dm

........ m

Lời giải:

a

3 cm

8 dm

9 m

b

4 cm

8 dm

9 m

c

5 cm

6 dm

9 m

P

12 cm

22 dm

27 m

Giải thích:

Nếu a = 3 cm; b = 4 cm; c = 5 cm thì

P = a + b + c = 3 cm + 4 cm + 5 cm = 12 cm

Nếu a = 8 dm; b = 8 dm; c = 6 dm thì

P = a + b + c = 8 dm + 8 dm + 6 dm = 22 dm

Nếu a = 9 m; b = 9 m; c = 9 m thì

P = a + b + c = 9 dm + 9 dm + 9 dm = 27 m

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan