Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 1, 2 trang 120, 121: Ôn tập Biểu đồ tranh - Có thể, chắc chắn, không thể - Vở bài tập Toán 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Đây là các bạn trong đội thể dục đồng diễn, đội thể dục dụng cụ và đội cổ động của lớp em. a) Đếm số bạn ở mỗi đội, đánh dấu X vào bảng (mỗi X thể hiện một bạn); b) Viết tiếp vào chỗ chấm. Điền vào chỗ chấm có thể, chắc chắn hay không thể

Câu 1 trang 120, 121, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Đây là các bạn trong đội thể dục đồng diễn, đội thể dục dụng cụ và đội cổ động của lớp em

a) Đếm số bạn ở mỗi đội, đánh dấu X vào bảng (mỗi X thể hiện một bạn)

  

 

 

 

 

 

 

Đồng diễn Dụng cụ Cổ động

b) Viết tiếp vào chỗ chấm

- Đội ...............................................  có nhiều bạn tham gia nhất, có ................ bạn

- Đội ............................................... có ít bạn tham gia nhất, có ................ bạn

- Hai đội thể dục có tất cả .................. bạn

Lời giải:

a)

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

Đồng diễn Dụng cụ Cổ động

b) 

- Đội cổ động  có nhiều bạn tham gia nhất, có 8 bạn

- Đội thể dục dụng cụ có ít bạn tham gia nhất, có 4 bạn

- Hai đội thể dục có tất cả 10 bạn

Câu 2 trang 121, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Điền vào chỗ chấm có thể, chắc chắn hay không thể

Lời giải:

 

Mai chắc chắn lấy được 1 khối trụ

 

Mai có thể lấy được 1 khối trụ

 

Mai không thể lấy được 1 khối trụ

Sachaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan